Jak prawidłowo liczyć dojazd busem kierowcy w kraju i za granicą?

Konsekwencje finansowe dla przedsiębiorcy w związku z naruszeniami lub odebranie kierowcy prawa jazdy przez Inspektorat Transportu Drogowego to sytuacje, których można uniknąć. Jednym z warunków jest prawidłowe planowanie i wpisywanie dyspozycji lub innej pracy, jeżeli kierowca dojeżdża, lub wraca busem do/z auta ciężarowego zostawionego za granicą (dotyczy to również dojazdu krajowego lub przewozu osób). O sposobie rejestrowania dojazdów mówi Art. 9 ust. 2 i 3 Rozp. (WE) 561/2006. 

Odpoczynek

Każdy dojazd kierowcy do samochodu, który znajduje się poza siedzibą przedsiębiorcy lub poza miejscem zamieszkania kierowcy, nie jest traktowany jako odpoczynek (np., gdy auto zostaje za granicą, a kierowca wraca do kraju busem lub, gdy samochód jest serwisowany za granicą poza siedzibą firmy i kierowca raz na jakiś czas musi wrócić za granicę po samochód). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kierowca posiada dostęp do koi lub kuszetki. Wówczas dojazd kuszetką jest traktowany jako odpoczynek i czas pracy liczy się od momentu, gdy kierowca włoży kartę do tachografu, a w przewozie osób, od momentu gdy kończy się czas pracy kierowcy. 

„Inna praca”

W przypadku, gdy kierowca, który dojeżdża busem, jednocześnie go prowadzi, dojazd ten jest traktowany jako „inna praca”. Jeżeli tachograf w trakcie drogi powrotnej busem wymaga od kierowcy wpisu manualnego, to wpis ten należy zarejestrować jako „inną pracę”. Ustawa nie mówi jednak wprost o sytuacji kierowców pasażerów przewożonych w służbowym busie dlatego, aby sklasyfikować czynności kierowców pasażerów należy wziąć pod uwagę Rozp. (UE) nr 165/2014 Art. 34 pkt 5. W rozporządzeniu znajduje się informacja o tym, że kierowcy używają tachografów pod symbolem koperty „okresy gotowości”, które są zdefiniowane w art.3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE. A zatem jeżeli kierowca jedzie busem jako pasażer, to czas przejazdu nie będzie liczony jako odpoczynek, ale jako okres gotowości/dyspozycja. Zgodnie z tym, wszyscy kierowcy, którzy są przewożeni busem jako pasażerowie, powinni wpisać w tachograf kopertę przy tworzeniu wpisu manualnego, gdy wsiadają do auta ciężarowego (po dowiezieniu busem do ciężarówki). 

Nie zapominajmy o karach dla kierowców

Planując dyspozycję kierowcy należy pamiętać o maksymalnej sumie godzin czasu pracy, która wynosi 15 godzin i za którą przysługuje 9 godzin odpoczynku. Co więcej, trzeba uwzględnić wykorzystanie przez kierowcę w tygodniu trzech odpoczynków 9-godzinnych. Jeżeli suma godzin czasu pracy nie przekroczy 13 godzin, kierowcy przysługuje odpoczynek co najmniej 11-godzinny.

Inspektorat Transportu Drogowego posiada nowe uprawnienia do zabrania kierowcy prawa jazdy za manipulowanie wskazaniami tachografu na okres trzech miesięcy, a za drugim przypadkiem wykrycia manipulacji nawet do sześciu miesięcy. 

Co jeżeli kierowca nie zrobi wpisu manualnego z dojazdu busem lub wpis ten będzie błędny?

Przedsiębiorca może stworzyć wpis manualny, którego nie dokonał kierowca. Szykując się do kontroli Inspektoratu Transportu Drogowego, przedsiębiorca opisuje sytuację, analizuje liczbę godzin odpoczynku kierowcy oraz liczbę cykli 24-godzinnych w ciągu tygodnia tak, aby dostosować dyspozycję/ dyżur bez ryzyka naruszeń. Po wykryciu błędu we wpisie manualnym kierowca powinien zrobić wydruk z tachografu i opisać faktyczną sytuację, a przedsiębiorca w programie do ewidencji czasu pracy kierowców opisać sytuację w adnotacjach.

Czy dyspozycje podczas dojazdu busem wlicza się do płac zagranicznych? 

To zależy – od tego, czy następstwem dojazdu busem jest przejazd bilateralny, czy kabotaż lub cross trade. W przypadku kabotażu i cross trade’u mamy do czynienia z dyżurem, a w zależności od miejsca, w którym pojawi się przejście granicznie, dyżur zalicza się do płac zagranicznych. 

4Trans skontroluje i rozliczy 

W prawidłowym rozliczeniu ewidencji czasu pracy kierowcy 4Trans kontroluje na wykresie tygodniowym przy wpisach manualnych sumę czasu pracy kierowcy. Dodatkowo usprawnia pracę przedsiębiorcy i systematyzuje zapisy dzięki szablonom, których można użyć w uzasadnieniu błędu wpisu manualnego (w programie 4Trans pole „adnotacje” znajduje się w zakładce „zdarzenia i awarie”). 4Trans w wersji 6.1.1.HF przygotowany jest także do obsługi tachografów drugiej generacji, które weszły od sierpnia.

Dodaj komentarz