Jakie zmiany musisz zrobić w ewidencji czasu pracy kierowców od 29 maja 2022?

Już 29 maja 2022 roku wchodzę w życie kolejne przepisy wynikające z Pakietu Mobilności. Tym razem zmiany dotyczą ewidencji czasu pracy kierowców i jej prowadzenia. Obecnie pracownikom, którzy są objęci zadaniowym czasem pracy oraz pracownikom otrzymującym ryczał za godziny nadliczbowe lub ryczał za porę nocną, nie ewidencjonuję się godzin pracy (ale pracodawcy zobowiązani są do prowadzenia indywidualnych kart ewidencji nieobecności pracownika w pracy z podziałem na rodzaj i wymiar).  

W pozostałych przypadkach pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie: 

 • zapisów na wykresówkach 
 • wydruków danych z kart kierowcy i tachografu cyfrowego
 • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego
 • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności
 • rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów

Co zmieni się w kwestii ewidencjonowania czasu pracy kierowców od 29 maja 2022 roku?

Nowe brzmienie artykułu 25 Ustawy o czasie pracy kierowców (które będzie obowiązywać od 29 maja 2022 roku) zostało delikatnie uproszczone i mówi o tym, że „pracodawca prowadzi dla każdego kierowcy ewidencję czasu pracy do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą”

Ewidencja czasu pracy prowadzona od 29 maja 2022 roku obejmuje:

 • liczbę godzin przepracowanych z uwzględnieniem rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy,
 • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczbę godzin nadliczbowych,
 • liczbę dni wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczbę godzin dyżuru z uwzględnieniem godziny jego rozpoczęcia i zakończenia, a także ze wskazaniem, czy dyżur był pełniony w domu,
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy,
 • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy

Od 29 maja ewidencja czasu pracy musi być precyzyjnie prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Powinna mieć postać rejestru/dokumentu, w którym zawarte będą wszystkie wymagane dane ewidencjonowane na podstawie danych:

 • zapisów na wykresówkach 
 • wydruków danych z kart kierowcy i tachografu cyfrowego
 • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego
 • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności
 • rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów

Ewidencję czasu pracy pracodawca:

 • Udostępnia na jego wniosek
 • Przechowuje przez okres 10 lat po zakończeniu okresu nią objętego.
 
 

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Dodaj komentarz