Obowiązki administracyjne przed, w trakcie i po oddelegowaniu kierowcy

Przepisy Pakietu Mobilności, które weszły w życie z dniem 2 lutego 2022 roku nakładają na firmy transportowe konieczność zgłaszania kierowców delegowanych do pracy, w systemie IMI. W artykule 1 ust. 11 i 12 dyrektywy (UE) 2020/1057 dokładnie określono wymogi administracyjne, które operatorzy muszą spełnić, aby udowodnić zgodność z przepisami dotyczącymi delegowania kierowców.

Przed oddelegowaniem operator:

 • najpóźniej w momencie rozpoczęcia oddelegowania składa oświadczenie o delegowaniu do organów państwa członkowskiego, do którego kierowca jest delegowany;
 • korzysta z wielojęzycznego interfejsu publicznego podłączonego do systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI);

Treść deklaracji nadania:

 1. tożsamość podmiotu gospodarczego, przynajmniej w postaci numeru licencji wspólnotowej, jeżeli taki numer jest dostępny;
 2. dane kontaktowe zarządzającego transportem lub innej osoby wyznaczonej do kontaktów w państwie członkowskim siedziby w celu nawiązania kontaktu z właściwymi organami przyjmującego państwa członkowskiego, w którym świadczone są usługi, oraz w celu wysyłania i otrzymywania dokumentów lub powiadomień;
 3. tożsamość kierowcy, adres zamieszkania i numer jego prawa jazdy;
 4. datę rozpoczęcia umowy o pracę zawartej z kierowcą oraz prawo właściwe dla tej umowy;
 5. przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia oddelegowania;
 6. tablice rejestracyjne pojazdów silnikowych;
 7. świadczone usługi transportowe (np.  przewóz rzeczy,  przewóz  pasażerów, przewóz międzynarodowy lub kabotaż).

Podczas delegowania operatora:

  • dopilnowują, aby kierowcy dysponowali następującymi dokumentami:
   • deklarację księgową w formie papierowej lub elektronicznej;
   • dowody operacji transportowych mających miejsce w przyjmującym państwie członkowskim, takie jak elektroniczny list przewozowy (e-CMR)
   • rejestry tachografów (w szczególności symbole państw członkowskich, w których kierowca wykonywał przewozy).

Po oddelegowaniu operatora:

 • nie później niż osiem tygodni od otrzymania wniosku przyjmującego państwa członkowskiego przesyła za pośrednictwem publicznego interfejsu podłączonego do systemu IMI wymagane dokumenty, takie jak:
  • rejestry tachografów;
  • listy przewozowe;
  • dokumentację dotyczącą wynagrodzenia kierowcy w odniesieniu do okresu delegowania;
  • Umowę o pracę;
  • grafiki dotyczące pracy kierowcy;
  • dowód wypłaty wynagrodzenia kierowcy.

Organy państw członkowskich nie mogą nakładać na podmioty gospodarcze żadnych dodatkowych wymogów administracyjnych niż te określone w dyrektywie w celu sprawdzenia zgodności z jej przepisami.

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Dodaj komentarz