Pojęcie przewozu kabotażowego – Wytyczne Komisji Europejskiej – pytania i odpowiedzi

1. Czy w kabotażu może być kilka punktów załadunku i/lub rozładunku? (Art. 8 ust. 1, art. 8 ust. 2 i art. 8 ust. 2a)

Maksymalnie można wykonać do 3 przewozów kabotażowych po przewozie międzynarodowym. Operacja kabotażowa może zasadniczo obejmować kilka punktów załadunku, kilka punktów dostawy lub nawet kilka punktów załadunku i dostawy.

Liczba punktów załadunku i/lub rozładunku w przewozie kabotażowym może jednak zostać ograniczona przez państwa członkowskie poprzez wyłączenie przewozów obejmujących zarówno wiele punktów załadunku, jak i wiele punktów rozładunku, tak aby zapewnić zgodność z ograniczeniami dotyczącymi czasu i liczby przewozów nałożonymi na kabotaż na mocy rozporządzenia (WE) nr 1072/2009(1).

Środki wykonawcze stosowane przez państwa członkowskie muszą być zgodne z zasadą proporcjonalności. Zezwolenie przewoźnikom niemającym siedziby w danym państwie na wykonywanie przewozów kabotażowych z nieograniczoną liczbą punktów załadunku i nieograniczoną liczbą punktów rozładunku mogłoby pozbawić znaczenia ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby przewozów kabotażowych i mogłoby być sprzeczne z tymczasowym charakterem kabotażu dozwolonym na mocy rozporządzenia (WE) nr 1072/2009. Jednocześnie ustanowienie nadmiernie restrykcyjnych ograniczeń co do liczby punktów załadunku i rozładunku mogłoby wykraczać, w zależności również od liczby listów przewozowych dozwolonych dla pojedynczego przewozu kabotażowego, poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu tego rozporządzenia w odniesieniu do kabotażu.

Środki wdrażane przez państwa członkowskie mogą się różnić w tej kwestii i zawsze należy sprawdzać dokładne przepisy krajowe. W każdym przypadku definicja przewozu kabotażowego musi gwarantować, że zapewniony jest zawsze jego tymczasowy.

2. Czy dla jednego przewozu kabotażowego może być wystawionych kilka listów przewozowych? (Art. 8 ust. 1, art. 8 ust. 2 i art. 8 ust. 2a)

 

Przewóz kabotażowy może obejmować jeden lub więcej listów przewozowych. Środki wdrażane przez państwa członkowskie mogą się różnić w tej kwestii, dlatego należy sprawdzić dokładne przepisy krajowe. W każdym przypadku definicja przewozu kabotażowego musi gwarantować, że zapewniony jest zawsze jego tymczasowy charakter.

W tym kontekście należy zauważyć, że zezwolenie przewoźnikom niemającym siedziby w danym państwie na wykonywanie przewozów kabotażowych z nadmierną liczbą listów przewozowych mogłoby pozbawić znaczenia ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby przewozów kabotażowych i mogłoby być sprzeczne z tymczasowym charakterem kabotażu dozwolonym na mocy rozporządzenia (WE) nr 1072/2009.

3. Czy transport pustych kontenerów, palet lub opakowań stanowi przewóz kabotażowy? (Art. 8 ust. 1, art. 8 ust. 2 i art. 8 ust. 2a)

Jeżeli puste kontenery, palety lub opakowania są czasowo przewożone w przyjmującym państwie członkowskim, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009, w ramach umowy przewozu (takiej jak list przewozowy), przewóz należy uznać za przewóz kabotażowy. Dzieje się tak dlatego, że w tych przypadkach transport pustych pojemników, palet lub opakowań jest przedmiotem umowy transportowej lub stanowi jej integralną część.

Jeśli puste kontenery, palety lub opakowania są przewożone bez listu przewozowego, przewóz taki z zasady nie powinien być uważany za przewóz drogowy towarów za opłatą. W tym kontekście pojęcie „przewozów kabotażowych” zdefiniowano w art. 2 ust. 6 do celów rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 jako „odpłatny przewóz krajowy wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim”. Wynika z tego, że gdy puste kontenery, palety lub opakowania, które są własnością przewoźnika, są przewożone bez listu przewozowego lub jakiejkolwiek innej umowy przewozowej, taki przewóz nie powinien być zaliczany do przewozów kabotażowych.

4. Jaki pojazd należy uwzględnić do celów przewozu kabotażowego w przypadku zespołu pojazdów? (Art. 8 ust. 2 akapit pierwszy i art. 8 ust. 2a)

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 do celów tego rozporządzenia „pojazd” oznacza pojazd silnikowy zarejestrowany w państwie członkowskim lub zespół pojazdów, których pojazd silnikowy jest co najmniej zarejestrowany w państwie członkowskim, wykorzystywany wyłącznie do przewozu towarów.

Pojazd silnikowy powinien być zawsze brany pod uwagę do celów kabotażu, także w przypadku zespołu pojazdów. Przewozy kabotażowe mogą być wykonywane wyłącznie pojazdem silnikowym, który realizował przewóz międzynarodowy zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia. Aby można było wykonywać przewozy kabotażowe, pojazd silnikowy powinien brać udział w dostawie towarów w ramach przychodzącego przewozu międzynarodowego Niemniej jednak takie przewozy kabotażowe mogą być wykonywane z inną przyczepą.

Pojazd silnikowy realizujący przewozy kabotażowe ma zakaz wykonywania przewozów kabotażowych w tym samym państwie członkowskim w ciągu 4 dni od zakończenia przewozów kabotażowych w tym państwie członkowskim na mocy art. 8 ust. 2a.

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Dodaj komentarz