Regulamin

Regulamin sklepu internetowego akademiaczasupracy.pl określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Zastrzeżenia

§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
 • Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
 • Kurs – dostępne w Sklepie kursy
 • Produkt – produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Sklep – sklep internetowy akademiaczasupracy.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.akademiaczasupracy.pl/.
 • Sprzedawca – Akademiaczasupracy.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Koszalińska 30, 75-900 Kretomino, NIP: 4990684501, REGON: 387810035, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000876385

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul.Koszalińska 30, 75-900 Kretomino

Adres e-mail: kontakt@akademiaczasupracy.pl

Telefon: 94 346 49 50


§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 • Urządzenie z dostępem do Internetu
 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 • Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 3. Następnie Kupujący podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Rejestracja Klienta w Sklepie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.
 7. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
 8. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 9. Klient w toku procesu Zamówienia dokonuje rejestracji. Rejestracja jest niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów elektronicznych.
 10. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży za pomocą wiadomości e-mail.
 11. Kupujący nie może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto bez dokonywania zakupu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić za pośrednictwem bezpiecznych płatności PayU, w tym
  – przelew internetowy 
  – płatność kartą
  – płatność z konta PayU
 2. Klient może wybierać płatności roczne – płacąc z góry za roczny dostęp do Kursu lub płatności cykliczne miesięczne.
 3. Klient dokonujący zakupu Kursu w opcji cyklicznej miesięcznej upoważnia Sprzedawcę za pośrednictwem Operatora Płatności (PayU S.A) do automatycznego obciążania opłatą w każdym miesiącu do momentu anulowania subskrypcji.
 4. Opłaty za korzystanie z Kursu można dokonać kartą kredytową, kartą debetową bądź przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu transakcyjnego PayU S.A. W przypadku jakichkolwiek problemów z płatnością, należy skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając maila na adres: kontakt@akademiaczasupracy.pl . Dokonane płatności za zamówiony Kurs nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub gwarancji. W przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty kredytowej, Klient podaje dane swojej karty tylko przy rejestracji. Opłaty za kolejne okresy będą pobierane automatycznie pierwszego dnia po upływie okresu subskrypcji (tzw. recurring payment – płatność odnawiana automatycznie). W przypadku gdy pobranie opłaty przy pomocy karty kredytowej nie jest możliwe, Sprzedawca podejmie próbę pobrania opłaty w kolejnych dniach, a jeżeli nadal nie będzie możliwe pobranie opłaty, uznaje się, że Klient zrezygnował z Kursu. W celu zapewnienia ciągłości świadczenia Usługi i realizowania płatności, Klient upoważnia Sprzedawcę do aktualizowania danych kartowych Klienta w przypadku gdy dane te stają się nieaktualne, upływa termin ważności karty itp. i na podstawie zaktualizowanych danych do kontynuowania pobierania opłat na dotychczasowych zasadach. Sprzedawca nie odpowiada za żadne dodatkowe opłaty naliczane przez instytucje finansowe z tytułu realizacji transakcji płatniczej.
 5. Klient zawierając umowę ze Sprzedawcą oraz wybierając określony pakiet wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 6. Informacje edukacyjne dotyczące funkcjonalności jakie zapewnia Token – W ramach płatności cyklicznych sklep korzysta z tokenizacji polegającej na dostarczeniu narzędzia „Token” od Operatora Płatności (PayU S.A) umożliwiającego przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient może dokonywać na rzecz sklepu transakcje kartami płatniczymi w uproszczonej formie, tj. bez konieczności każdorazowego podawania wszystkich danych karty płatniczej lub zlecania transakcji umożliwiających obciążanie rachunku karty płatniczej Klienta.
 7. Klient może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji wysyłając prośbą o anulowanie na adres e-mail kontakt@akademiaczasupracy.pl
 8. Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w formie elektronicznej w ciągu 14 dni od otrzymania płatności oraz przesłana do Klienta drogą e-mailową.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Klient, ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych w tym adresu e-mail.
 4. Podany adres e-mail mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter), zaznaczając odpowiedni checkbox.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela, bądź przez innego operatora płatności.

§ 7 DOSTĘP DO AKADEMII CZASU PRACY KIEROWCÓW

 1. Nabór do Akademii czasu pracy odbywa się w terminach podanych na stronie www.akademiaczasupracy.pl
 2. Ceny za dostęp do Akademii czasu pracy podawane są każdorazowo w opisie kursu.
 3. Dostęp do Akademii czasu pracy mają wszyscy Klienci, który dokonali zakupu subskrypcji w okresie rocznym.
 4. Klient może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji wysyłając prośbą o anulowanie na adres e-mail kontakt@akademiaczasupracy.pl
 5. Klient, który anuluje subskrypcję, traci dostęp do udostępnionych materiałów.
 6. Kopiowanie, redystrybucja, powielanie, kopiowanie danych ze źródła audio lub wideo na dysk twardy, rejestrowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, nadawanie lub publiczne udostępnianie dowolnego fragmentu Akademii czasu pracy jest niedozwolone przez obowiązujące przepisy prawa lub w inny sposób narusza prawa własności intelektualnej (takie jak prawa autorskie).

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  – w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  – w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Koszalińska 30, 75-900 Kretomino niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru jeśli towar trzeba zwracać.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 10 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  -w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  -w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 3. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 3. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 4. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 5. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 6. Żądać usunięcia wady
 7. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 8. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Koszalińska 30, 75-900 Kretomino.
 9. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 10. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 11. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  – mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  – pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  – bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  – internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 13 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.