Regulamin programu referencyjnego „Polecaj i zarabiaj”

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Programu Referencyjnego „Polecaj i zarabiaj” jest Akademiaczasupracy.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gnieźnieńska 142, 75-736 Koszalin, NIP: 4990684501, REGON: 387810035, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000876385, adres e-mail: kontakt@akademiaczasupracy.pl (zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Organizatorem)

2. Niniejszy Program Referencyjny skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów korzystających z usług lub produktów Organizatora, przy użyciu komunikacji elektronicznej, innych form komunikacji na odległość, jak również w stacjonarnych lokalach Organizatora.

§ 2 DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Program Referencyjny – program poleceń organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Polecający – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – która przystępuje do Programu Poleceń poprzez Polecenie firmy Organizatora, jego produktów lub usług Otrzymującemu Polecenie.
Otrzymujący Polecenie – wskazana przez Polecającego osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która otrzymała Polecenie od Polecającego.
Uczestnik Programu – Polecający lub Otrzymujący Polecenie.
Polecenie – przesłanie Otrzymującemu Polecenie przez Polecającego informacji o firmie Organizatora i produkcie: Akademia czasu pracy 
Bonus – nagroda przyznana Polecającemu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w związku ze skorzystaniem z Programu Referencyjnego.
Konsument – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§ 3 PODSTAWOWE WARUNKI PROGRAMU REFERENCYJNEGO
1. Program Referencyjny obowiązuje od dnia 13.05.2021 r. do chwili jego odwołania przez Organizatora.
2. Wykorzystywanie przez Polecającego Programu Referencyjnego w celu wysłania Polecenia przy użyciu fałszywych danych Polecającego lub Odbierającego Polecenie, w tym wysłanie Polecania do podmiotu nieistniejącego, jest niezgodne z niniejszym Regulaminem i może skutkować natychmiastowym usunięciem Polecającego z Programu Referencyjnego oraz utratą prawa do wykorzystania zgromadzonych przez Polecającego bonusów.
3. Polecenie może nastąpić jedynie istniejącemu i rzeczywistemu Otrzymującemu Polecenie.
4. W przypadku gdy Otrzymujący Polecenie wykorzystał je w ramach danej Kampanii Referencyjnej, powtórne wysłanie Polecenia do tego Otrzymującego Polecenia w ramach tej samej Kampanii Referencyjnej jest zabronione i nieskuteczne. Organizator może odmówić przyznania prezentu za takie powtórne polecenie, zaś Odbierający Polecenie nie może powtórnie skorzystać z oferty specjalnej wynikającej z Polecenia. Powyższe działanie może również stanowić podstawę do usunięcia Polecającego z Programu Referencyjnego.
5. Organizator niniejszym informuje, że rozpoczęcie świadczenia usług elektronicznych w ramach Programu Referencyjnego następuje przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, w związku z czym Polecający zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, traci prawo odstąpienia od Umowy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania Programu Referencyjnego w każdym czasie.
7. Zmiana warunków lub odwołanie Programu Referencyjnego nie mają wpływu na możliwość skorzystania przez Uczestników z otrzymanych w ramach Programu prezentów, na warunkach istniejących w chwili ich otrzymania.
8. Zmiana warunków lub odwołanie Programu Referencyjnego następuje nie wcześniej niż 7 dni po zamieszczeniu stosownej informacji w tym przedmiocie przez Organizatora na jego stronie internetowej (www.akademiaczasupracy.pl)

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE POLECEŃ
1. Przystąpienie do Programu Referencyjnego następuje poprzez wysłanie Polecenia przez Polecającego do wybranego przez siebie Otrzymującego Polecenie.
2. Aby Polecający mógł wysłać Polecenie za pośrednictwem Aplikacji Recomme oraz skorzystać z Programu Referencyjnego konieczna jest wcześniejsza akceptacja niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnikiem Programu Referencyjnego może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeśli posiada zdolność prawną.
4. Udział w Programie Referencyjnym jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Warunkiem uczestnictwa przez Polecającego w Programie Referencyjnym jest podanie swoich prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych oraz wysłanie Polecenia do rzeczywistego Odbierającego Polecenie.
6. Polecający powinien uczestniczyć w Programie referencyjnym tak, aby swoimi działaniami lub zaniechaniami nie naruszał przepisów obowiązującego prawa, dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego.
7. Uczestnicząc w Programie Referencyjnym Polecający nie może naruszać dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Otrzymującego Poleceniem, Organizatora, oraz innych osób trzecich.
8. Polecającego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz podawania fałszywych danych Otrzymujących Polecenie i danych nieistniejących podmiotów jako Otrzymujących Polecenie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Polecającego w Poleceniu, chyba, że treści te zostały wcześniej automatycznie ustalone przez Organizatora, a Polecający nie dokonał ich modyfikacji.

§ 5 BONUS DLA POLECAJĄCEGO

1. Wysyłając Polecenie, Polecający przystępuje do Programu Referencyjnego na zasadzie „Polecaj i zarabaiej”, co oznacza, że Polecający otrzymuje Prezent, po wykorzystaniu Polecenia przez Odbierającego Polecenie, przy czym przez wykorzystanie Polecenia dla potrzeb niniejszego Regulaminu, rozumie się dokonanie przez Odbierającego Polecenie zakupu u Organizatora na podstawie Polecenia otrzymanego od Polecającego.

2. Polecenie uznaje się za skuteczne tylko w sytuacji kiedy Polecony zakupi dostęp do produktu z indywidualnego linku. Zakup produktu w inny sposób nie będzie kwalifikowany jako zakup z polecenia. 

3. Bonusem dla Polecającego biorącego udział w Programie Referencyjnym jest wynagrodzenie finansowe w wysokości 150 zł brutto za każde skuteczne polecenie, pod warunkiem, że osoba Polecona nie zrezygnuje z produktu w okresie pierwszych 3 miesięcy. Wypłata bonusu następuje poprzez przekazanie środków na rachunek bankowy wskazany przez Polecającego w wiadomości email wysłanej do Organizatora, zgodnie z danymi przekazanymi przez Polecającego. 

4. Po zamknięciu naboru do Akademii Polecający informowany jest o zgromadzonych skutecznych poleceniach.

5. Polecający otrzyma wynagrodzenie 

6. Kwoty przelane przez Organizatora w ramach wypłaty na konto bankowe Polecającego, są uznawane jako jego przychód i powinny być rozliczone przez Polecającego w PIT rocznym (dot. osób fizycznych tj. Konsumentów). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie tego obowiązku przez Polecającego.

7. W przypadku Polecających prowadzących działalność gospodarczą, istniej możliwość rozliczenia na podstawie faktury VAT. W takim przypadku Polecający prowadzący działalność gospodarczą po zgłoszeniu chęci wypłaty, powinien wystawić Organizatorowi Fakturę VAT na równowartość wypłacanej przez Organizatora kwoty.

8. Polecający nie otrzyma bonusu jeżeli sam dokona zakupu produktu.

9. Polecający nie otrzyma bonusu jeżeli zakupu produktu dokona osoba z tej samej jednostki organizacyjnej.

§ 6 REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Programem Poleceń można składać:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@akademiaczasupracy.pl

b) pisemnie na adres: Akademiaczasupracy.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gnieźnieńska 142, 75-736 Koszalin

2. W opisie reklamacji należy podać szczegółowe informacje i okoliczności związane z przedmiotem reklamacji, w tym w szczególności rodzaj nieprawidłowości lub wady, datę jej wystąpienia, jak również dane kontaktowe składającego reklamację.

3. Wymogi podane w ust. 2 powyżej mają jedynie charakter zalecenia. Ich pominięcie w treści reklamacji nie ma wpływu na jej skuteczność, jednakże może spowodować problemy oraz opóźnienia w jej rozpoznaniu.

4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora winno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

5.Brak odpowiedzi ze strony Organizatora, na reklamację Uczestnika Programu będącego konsumentem, w przeciągu 14 dni, skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§ 7 REZYGNACJA Z PROGRAMU REFERENCYJNEGO
1. Uczestnik Programu może w każdym momencie, bez wskazania przyczyny, zrezygnować z uczestnictwa w Programie Referencyjnym, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@akademiaczasupracy.pl lub też pisemnie na adres: Akademiaczasupracy.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gnieźnieńska 142, 75-736 Koszalin

2. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Referencyjnym Uczestnik Programu traci prawo do użycia niewykorzystanych Bonusów.

§ 8 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Akademiaczasupracy.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gnieźnieńska 142, 75-736 Koszalin, NIP: 4990684501, REGON: 387810035, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000876385, adres e-mail: kontakt@akademiaczasupracy.pl (zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Organizatorem)
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. zawarcie lub przygotowanie do zawarcia umowy (podjęcie działań na żądanie strony), art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. uzasadniony interes Administratora polegający na prawie do prowadzenia marketingu własnych usług, oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO – tj, zgoda Uczestnika Programu, w zakresie w jakim wyraził on zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie wiadomości na adres {global_emai}. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu Referencyjnego, w tym w celu umożliwienia Polecającemu oraz Odbierającemu Polecenie skorzystania z bonusów, jak również w celu prowadzenia marketingu Organizatora w zakresie objętym Programem Referencyjnym.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Programu Referencyjnego.
5. Dane osobowe Uczestnika Programu będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Programie lub do czasu ustania ewentualnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w Programie Referencyjnym.
6. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących go danych osobowych, w tym prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz do przenoszenia danych, jeśli będzie to technicznie wykonalne i nie będzie sprawiało nadmiernych trudności,
7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 6 powyżej należy przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@akademiaczasupracy.pl 
8. W razie uznania, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, Polegającemu jak i Odbierającemu Polecenie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w zakresie dotyczących go danych osobowych.
9. Dane osobowe Użytkownika Programu nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach związanych z przesyłaniem przez te podmioty swoich informacji marketingowych lub sprzedażowych, chyba że Uczestnik Programu wyraził na to zgodę.
10. Dane osobowe Polecającego lub Odbierającego Polecenie mogą być przekazywane podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Organizatora, gdy jest to zgodne z przepisami obowiązującego prawa i niezbędne do wykonania wiążących Organizatora umów.
11. Dane osobowe Polecającego lub Odbierającego Polecenie mogą zostać przekazane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednakże jedynie gdy jest to niezbędne i zgodne z przepisami obowiązującego prawa, a jednocześnie może być to uczynione jedynie na rzecz certyfikowanych podmiotów, na podstawie zgodnych z prawem i wiążących umów międzynarodowych, gwarantujących bezpieczeństwo danych oraz stosowanie się przez te podmioty do zasad wynikających z RODO (m.in na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield)). W przypadku przekazania danych Organizator poinformuje o tym osobę, której dane dotyczą.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 13.05.2021 r.
2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie może naruszać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika Programu będącego konsumentem, przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku jeśli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za sprzeczne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony praw konsumentów, w jego miejsce stosuje się odnośne przepisy prawa.
3. Do postanowień niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a jurysdykcją właściwa jest jurysdykcja sądów oraz organów polskich, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku konsumentów będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa europejskiego, w tym w szczególności konsument będący obywatelem kraju członkowskiego UE może żądać rozpoznania ewentualnego sporu przed sądem swojego kraju, zgodnie z obowiązującymi w nim przepisami. Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. (CISG)) nie stosuje się.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego regulaminu mogą być dokonane jedynie w formie elektronicznej poprzez ogłoszenie na niniejszej stronie, stronie internetowej Organizatora lub profilu w mediach społecznościowych Organizatora i wchodzą w życie nie wcześniej niż 7 dni po ogłoszeniu.
6. W przypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu bądź jego części okażą się być nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, nie będzie to miało wpływu na ważność Regulaminu w pozostałym zakresie. Organizator zobowiązuje się w takim przypadku do podjęcia wszelkich prawnie dopuszczalnych kroków celem takiego ułożenia wzajemnych praw, obowiązków i wspólnych interesów, aby cele określone w Programie Referencyjnym zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.
7. Wszelkie spory między Organizatorem, a Uczestnikami Programu będą rozstrzygane w sposób polubowny. Uczestnik Programu może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uczestnik Programu może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu z Uczestnikiem Programu niebędącym konsumentem sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.