Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców w 2022 roku

Rok 2022 dla branży transportowej wiąże się z ogromnymi zmianami. Pierwsze z nich zaczną obowiązywać już w lutym. Jesteś gotowy na zmiany? Wiesz jak należy prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców w 2022 roku? 

Zacznijmy od podstaw – co to jest ewidencja czasu pracy kierowców?

Według ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku pracodawca prowadzi dla każdego kierowcy ewidencję czasu pracy do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

Ewidencja czasu pracy obejmuje:

 • liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczbę godzin nadliczbowych,
 • dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu,
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy,
 • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, z uwzględnieniem:

1) zapisów na wykresówkach; 

2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego; 

3) plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego; 

4) innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub 

5) rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1–3. 

Według artykułu 25 3. i 4. (znowu wrócił ten zapis w poprawkach senackich)

3. W stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną, nie ewidencjonuje się godzin pracy.

4. Pracodawcy, których dotyczy ust. 3, zobowiązani są do prowadzenia indywidualnych kart ewidencji nieobecności pracownika w pracy z podziałem na rodzaj i wymiar. 

Gdyby artykuł 25 punkt 3 i 4 nie wrócił w poprawkach senackich, to firmy które mają małe samochody poniżej 3,5 tony i zatrudniają kierowców, musiałyby prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców z katalogiem wszystkich powyższych czynności.

Teraz według przepisów nie muszą prowadzić ewidencji.

Przy czym kiedy firma posiada flotę pojazdów poniżej 3,5 tony, ale zajmuje się transportem międzynarodowym, ciężko jest spełniać wymogi Pakietu Mobilności, nie prowadząc ewidencji czasu pracy kierowców. 

Ewidencja – przechowywanie dokumentów według nowych przepisów

Pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy w postaci papierowej lub elektronicznej. 

Wydłużony zostanie okres przechowywania ewidencji czasu pracy z dotychczasowych 3 lat do 10 lat po zakończeniu okresu nią objętego.

UWAGA! Zmiany z art. 25 wchodzą 4 miesiące od dnia ogłoszenia (zmiany nie wejdą w życie w lutym 2022!)

 

Ewidencja czasu pracy niepozostających w stosunku pracy

Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

1. Ewidencję czasu pracy przedsiębiorcy, osobiście wykonującego przewóz drogowy, prowadzi ten przedsiębiorca. 

2. Ewidencję czasu pracy osób samozatrudnionych lub na umowach cywilnoprawnych, prowadzi podmiot, na rzecz którego wykonywany jest przewóz drogowy. 

 

Czego nie wliczamy do czasu pracy

Do czasu pracy kierowcy nie wlicza się: 

 1. czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy;
 2. nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu;
 3. dobowego nieprzerwanego odpoczynku; (9 lub 11 godzin albo 3+9)
 4. przerwy w pracy, o której mowa w art. 16 ust. 1. (tutaj chodzi o pracowników zatrudnionych głównie przy przewozie osób w tzw. przerywanym czasie pracy)

Dyżur 50%

Do czasu dyżuru zalicza się przerwy przeznaczone na odpoczynek, o których mowa w art. 13. 

Obejmuje przerwy 45 min lub 15+30 min na podstawie art. 27 pkt 1: Okresy przerw w prowadzeniu pojazdu, o których mowa w art. 7 Rozp. WE nr 561/2006 i w art. 7 ust. 1 i w Umowy AETR, zalicza się do czasu dyżuru, o którym mowa w art. 9

W przypadku gdy pojazd jest prowadzony przez dwóch lub więcej kierowców, czas nieprzeznaczony na kierowanie pojazdem jest czasem dyżuru.

Za czas dyżuru, o którym mowa w ust. 2 i 3, kierowcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach o wynagradzaniu obowiązujących u danego pracodawcy, nie niższe jednak niż w wysokości połowy wynagrodzenia określonego w ust. 5

Dyżur 100%

Czasem dyżuru jest czas, w którym kierowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. 

Za czas dyżuru, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, kierowcy przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną.

Przerwa śniadaniowa

Do czasu pracy kierowcy wlicza się przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin. 

 

System równoważny

Do kierowców wykonujących przewóz drogowy mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę – w ramach systemu równoważnego czasu pracy. 

W systemie równoważnego czasu pracy wymiar czasu pracy przedłużony w poszczególnych dniach jest równoważony skróconym czasem pracy w innych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

Jak liczyć dobę kierowcy?

 

Dla celów rozliczania czasu pracy i ustalania uprawnienia do wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych, przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 

Pojęcie doby w ustawie jest tożsame z dobą pracowniczą, określona w Kodeksie Pracy i nie pokrywa się z dobą kalendarzową, gdyż doba rozliczeniowa może przypadać na dwa dni kalendarzowe.

Najpopularniejsze sposoby określania dób rozliczeniowych:

 • od pierwszego zdarzenia z nachodzeniem dób
 • od pierwszego zdarzenia bez nachodzenia dób
 • wg określonych godzin zgodnie z harmonogramem
<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Zobacz film na YouTube

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=27157603&v=0"></script></div>

Kup nagranie z webinaru – Pakiet Mobilności zmiany 2022

Dodaj komentarz