Naczepy i przyczepy też trzeba ściągać do kraju, udowadniając powrót co 8 tygodni

Komisja Europejska wypowiedziała się w sprawie obowiązku ściągania pojazdu do kraju zarejestrowania w kontekście reguły 8 tygodni. Okazuje się, że obowiązek ściągania pojazdu do kraju dotyczy nie tylko ciągników i samochodów ciężarowych, ale także przyczep i naczep.

Jakie dokładnie pojazdy podlegają regule 8 tygodni?

Zasada ta dotyczy:

  • pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów wykorzystywanych do międzynarodowego zarobkowego przewozu towarów, które opuszczają państwo członkowskie siedziby. W odniesieniu do przyczep lub naczep zasada ta ma do nich zastosowanie w zakresie, w jakim są one do dyspozycji przewoźników drogowych w rozumieniu art. 5 lit. e) i g) rozporządzenia (WE) nr 1071/ 2009
  • pojazdów silnikowych tak skonstruowanych i wyposażonych, aby mogły przewozić więcej niż dziewięć osób, łącznie z kierowcą, i przeznaczone do tego celu, gdy są używane do międzynarodowego przewozu osób za opłatą.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 niniejsze rozporządzenie, o ile prawo krajowe nie stanowi inaczej, nie ma zastosowania do:

  • w przypadku przewoźników drogowych rzeczy, pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 2,5 tony;
  • pojazdów używanych przez przedsiębiorstwa wykonujące usługi drogowego transportu pasażerskiego wyłącznie do celów niehandlowych lub których głównym zajęciem jest inny niż przewoźnik drogowy osób;
  • pojazdów silnikowych o maksymalnej dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 40 km/h.

Na mocy Rozporządzenia każdy przewóz drogowy, inny niż przewóz odpłatny lub na własny rachunek, za który nie jest pobierane żadne bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie i który nie generuje bezpośrednio ani pośrednio żadnego dochodu dla kierowcy pojazdu lub dla osób trzecich, które nie jest związane z działalnością zawodową, należy uważać za przewóz wyłącznie w celach niehandlowych.

Gdzie powinien wrócić pojazd?

Pojazd powinien wrócić do jednego z ośrodków operacyjnych w państwie członkowskim siedziby przedsiębiorstwa dysponującego pojazdem.

Państwo członkowskie siedziby odnosi się do państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę, niezależnie od tego, czy zarządzający transportem pochodzi z innego kraju (art. 2 pkt 8)

Wymóg nie jest spełniony, jeżeli pojazd wraca do dowolnego oddziału lub filii w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie siedziby.

Pojazd może każdorazowo wrócić do tego samego lub innego centrum operacyjnego w państwie członkowskim, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę.

Na jak długo pojazd powinien wrócić?

Rozporządzenie nie określa czasu, na jaki pojazd powinien wrócić. Powrót może być krótki.

Ponadto wymóg powrotu do państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa nie powinien wymagać przeprowadzenia określonej liczby operacji w państwie członkowskim prowadzenia przedsiębiorstwa ani w inny sposób ograniczać możliwości świadczenia usług przez operatorów na całym rynku wewnętrznym. 

Cykl takich powrotów powinien być najlepiej zsynchronizowany z obowiązkiem przedsiębiorstwa transportowego określonym w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006, aby zorganizować swoją działalność w sposób umożliwiający kierowcy powrót do domu co najmniej co cztery tygodnie, tak aby obydwa obowiązki mogły być spełnione poprzez powrót kierowcy wraz z pojazdem przynajmniej co drugi czterotygodniowy cykl.

Jak obliczany jest 8-tygodniowy okres?

Pojazd powinien zostać zwrócony do jednego z centrów operacyjnych przedsiębiorstwa w państwie członkowskim siedziby co najmniej w ciągu ośmiu tygodni po opuszczeniu tego państwa członkowskiego.

Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi obliczania okresów, dat i terminów, łączny okres 8 tygodni, o których mowa, rozpoczyna się od godziny 0:00 dnia następującego po opuszczeniu pojazdu z państwa członkowskiego siedziby i kończy się z końcem dnia ten sam dzień ósmego następnego tygodnia. Pojazd powinien zatem wrócić do tego centrum operacyjnego lub do innego centrum operacyjnego przedsiębiorstwa w państwie członkowskim siedziby najpóźniej o 23:59 tego samego dnia tygodnia 8 tygodni później.

Na przykład, jeżeli pojazd opuszcza państwo członkowskie siedziby w dowolnym momencie we wtorek 29 marca 2022 r., powinien wrócić do dowolnego centrum operacyjnego przedsiębiorstwa w państwie członkowskim siedziby najpóźniej pod koniec (23:59) Środa 25 maja 2022 r.

W jaki sposób uwzględnia się dni ustawowo wolne od pracy i weekendy przy obliczaniu 8-tygodniowego okresu?

Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi obliczania okresów, dat i terminów, jeżeli ostatnim dniem okresu wyrażonego w tygodniach jest dzień ustawowo wolny od pracy, niedziela lub sobota, termin upływa z upływem ostatniej godziny następnego dnia roboczego. Biorąc pod uwagę, że obowiązek dotyczy zwrotu pojazdu do państwa członkowskiego prowadzenia działalności, znaczenie mają jedynie dni ustawowo wolne od pracy w tym państwie członkowskim.

W rezultacie, jeżeli pojazd opuści centrum operacyjne w dowolnym momencie w piątek 25 marca 2022 r., okres 8 tygodni kończy się w sobotę 21 maja 2022 r. Jednakże, ponieważ ostatnim dniem tego okresu jest sobota, okres ten uważa się za kończą się o 23h59 następnego dnia roboczego, czyli w poniedziałek 23 maja 2022.

W jaki sposób przedsiębiorca powinien udowodnić, że spełnił obowiązek?

Właściwe organy państw członkowskich muszą przeprowadzić wymagane kontrole w celu sprawdzenia i monitorowania zgodności z wymogiem określonym w art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009

W praktyce przedsiębiorcy mogą przedstawić na żądanie władz każdy dokument wskazujący lokalizację pojazdu w miejscu prowadzenia działalności w ciągu ostatnich 8 tygodni i/lub co 8 tygodni. Dokumentami tymi mogą być np. zapisy z tachografów lub dyżury kierowców lub listy przewozowe.

Czy dane z tachografu można wykorzystać jako dowód?

Dane z tachografu mogą być wykorzystane do wykazania, że dany pojazd zwrócony do państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę przedsiębiorstwo dysponujące nim w ciągu ostatnich 8 tygodni. 

W przypadku kontroli drogowej przedsiębiorca powinien zawsze mieć możliwość wykazania spełnienia obowiązku na późniejszym etapie za pomocą dokumentów i dowodów dostępnych w siedzibie przedsiębiorstwa.

Źródło: www.transport.ec.europa.eu

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Dodaj komentarz