Kiedy można nie rejestrować czasu pracy w tachografie – Tryb OUT

Tryb OUT w tachografie to procedura oznaczenia sytuacji wyłączenia danego przejazdu z przepisów dotyczących przewozu drogowego lub rzeczy. Prawidłową procedurę korzystania z trybu OUT określa Rozporządzenie nr 561/2006, 165/2014 oraz umowa AETR

Kiedy można stosować tryb OUT w tachografie?

Z przepisów ustawy zostały wyłączone niektóre firmy, które realizują specyficzne i niestandardowe przewozy. Do takich wyjątków należą np. firmy świadczące przewozy odpadów komunalnych.  Należy jednak pamiętać, że kierowca pracujący w takiej firmie, podczas przewozu odpadów innych niż komunalne musi rejestrować czas pracy na karcie kierowcy.

W wyłączenia można skorzystać również w trakcie przewożenia płodów rolnych w gospodarstwie oraz podczas przejazdów serwisowych i w trakcie konserwacji pojazdu. 

Z trybu OUT kierowca skorzysta również podczas przejazdu, który jest nieprzystosowany do przewozu rzeczy, np. wtedy, gdy porusza się samym ciągnikiem siodłowym.

Przejazd do serwisu lub na myjnię w trybie OUT

Zgodnie z wyjaśnieniem Komisji Europejskiej przewóz drogowy definiuje się jako każdą odbytą podróż w całości lub w części na drogach ogólnodostępnych przez pojazd, załadowany lub nie, używany do przewozu pasażerów lub towarów. 

Gdy kierowca prowadzi pojazd w celu:

  • Dojazdu do garażu,
  • Dojazdu do myjni, 
  • Na stację paliw, 
  • Do różnych innych miejsc

poprzez korzystanie w całości lub w części z dróg ogólnodostępnych, to rodzaj podróży mieści się w definicji przewozu drogowego na mocy rozporządzenia (WE) 561/2006.

Dotyczy to każdego kierowcy, niezależnie od tego, czy jego zatrudnienie jest tymczasowe, czy trwały charakter.

Art. 1 rozporządzenia stanowi jednak, że zasady dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynku okresy obowiązują kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób.

W zależności od konkretnych okoliczności obowiązki pracowników niektórych firm mogą, ze względu na charakter ich funkcji, nie obejmować działalności związanej z transportem towarów lub pasażerów na drogach. 

Oznacza to, że używanie trybu OUT kierowców zawodowych w celu wykonania „przejazdu serwisowego” jest niedopuszczalne. Powyższa regulacja pozwala jednak na wykonanie „przejazdu technicznego” w trybie „OUT” przez osobę niebędącą zatrudnioną na stanowisku kierowcy, tj. magazyniera, logistyka, spedytora itp.

Jakie kary grożą za nieokreślone podjazdy samochodu – nadużywanie trybu OUT?

  1. Ukrywanie, likwidowanie, niszczenie, podrabianie lub przerabianie danych zarejestrowanych na wykresówkach lub przechowywanych i pobranych z tachografu lub karty kierowcy – 10 000 zł i 2.10 NN
  2. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy przez kierowcę nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy – 2000 zł i 2.4 NN
  3. Niedopuszczalne wyjęcie wykresówek lub karty kierowcy, mające wpływ na rejestrację danych – 3000 zł i 2.14 BPN
  4. Niewłaściwa obsługa lub odłączenie homologowanego i sprawnego technicznie tachografu, skutkujące nierejestrowaniem na wykresówce lub na karcie kierowcy aktywności kierowcy, prędkości pojazdu lub przebytej drogi – 5000 zł i 2.8 BPN

Zobacz film na YouTube

Kup nagranie z webinaru – Jak przygotować się do kontroli PIP i ITD na przykładzie programu 4Trans

Dodaj komentarz