Jak ustalić podstawę wymiaru składek dla kierowców zawodowych – zmiany od 2 lutego 2022

W związku z wejściem w życie przepisów wynikających z Pakietu Mobilności zmianie uległy zasady ustalania podstaw wymiaru składek dla kierowców w zakresie przewozu międzynarodowych. 

Od 2 lutego kierowca, który wykonuje zadanie służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, nie jest w podróży służbowej, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ustalana jest zgodnie z przepisami, które dotyczą pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców.

W jaki sposób ustalana będzie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie?

1. Pracodawca musi ustalić wysokość przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych za danym miesiąc, czyli bierze pod uwagę łączny przychód za pracę na terenie Polski i za granicą.

Przy ustalaniu przychodu należy wziąć pod uwagę wszystkie wypłaty, które są podstawą wymiaru składek od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca bez względu na okres za jaki przysługują (w tym wynagrodzenie za urlop)

Nie zostaną uwzględnione: 

 • zasiłki z ubezpieczeń społecznych
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
 • przychodów wymienionych w rozporządzeniu szczególnym, bez stosowania wyłączenia dotyczącego należności z tytułu podróży służbowych.

  Zastosowanie wyłączenia z podstawy wymiaru równowartości diet przysługujących z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju rozważa dopiero w kolejnym kroku.

 
 

2. Jeśli przychód kierowcy jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie (w roku 2022  – 5.922 zł) należy:

 • pomniejszyć przychód o równowartość diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • porównać otrzymaną kwotę z  kwotą prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia; porównania dokonuje się zawsze do pełnej kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia,
 • jeśli kwota przychodu po odjęciu równowartości diet będzie niższa niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie, wówczas podstawę wymiaru składek będzie stanowić kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

„Za każdy dzień pobytu” należy rozumieć zarówno dni pracy poza granicami kraju jak i dni wolne od pracy, w których kierowca pozostaje w gotowości do świadczenia pracy, np. oczekuje na podjęcie następnego dnia kolejnej operacji transportowej.

Do dni pobytu nie zalicza się:

 • dni urlopu wypoczynkowego (pomimo tego, że wynagrodzenie urlopowe stanowi podstawę wymiaru składek),
 • dni choroby oraz,
 • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego.

Jeśli przychód kierowcy ustalony zgodnie z pkt 1 nie przekroczy prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia  (w roku 2022  – 5.922 zł)

W takim przypadku podstawę wymiaru składek pracodawca ustala na zasadach ogólnych. Nie należy odejmować równowartości diet, ani nie porównuje się przychodu do kwoty przeciętnego wynagrodzenia.


Źródło: www.zus.pl

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Dodaj komentarz