Jak prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców w 2024 r.?

Ewidencja czasu pracy kierowców w 2024 r. różni się od rejestru zeszłorocznego? Przyjrzeliśmy się przepisom krok po kroku i podsumowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy zawodowych kierowców. Sprawdź, czy w Twojej firmie wszystkie elementy są uwzględnione! 

Normy czasu pracy 

Zacznijmy od podstaw, a więc, sprawdźmy, ile kierowca może rzeczywiście pracować w 2024 r. Otóż kwestię tę reguluje ustawa o czasie pracy kierowców z 2004 r., więc normy czasu pracy nie uległy zmianie od poprzedniego roku. 

Zgodnie z obowiązującymi normami – czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 h na dobę i przecięcie 40 h w zwykle pięciodniowym tygodniu pracy. Oczywiście rozliczenie odbywa się w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie może trwać dłużej niż 4 miesiące. 

Norma dzienna: 8 h

Norma tygodniowa: 40 h

Przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy.

Ważnym aspektem dotyczącym bezpośrednio czasu pracy jest rozkład czasu pracy. W przypadku, gdy kierowca zajmuje się regularnym przewozem osób, rozkład czasu jego pracy musi być ustalony na okres nie krótszy niż 2 tygodnie. Natomiast obowiązek ten nie dotyczy kierowców, którzy odpowiadają za przewóz rzeczy lub za okazjonalny przewóz osób. 

Dłużej niż 8 godzin? 

Nie ulega wątpliwości, że zdarzają się sytuacje, w których kierowca pracuje ponad 8 godzin, które wytyczają normy czasu pracy. System równoważny, który obejmuje kierowców, mówi o tym, że wobec kierowców zajmujących się przewozem rzeczy mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest wydłużenie wymiaru czasu pracy do 12 h na dobę. Wówczas przedłużony czas jest równoważony w poszczególnych dniach skróconym czasem pracy lub wolnymi dniami. 

WAŻNE! W systemie podstawowym planowane może być maksymalnie 8 godzin pracy w dniu roboczym! 

Jednocześnie warto pamiętać, że maksymalny czas pracy kierowcy stanowi tygodniowy czas pracy kierowcy wraz z godzinami nadliczbowymi. Suma przepracowanych godzin nie może przekraczać przeciętnie 48 h w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 4 miesięcy. 

Natomiast jeśli maksymalny czas pracy nie przekracza 48h tygodniowo w okresie rozliczeniowym, to istnieje możliwość przedłużenia go do 60 h.

WAŻNE! Jeśli kierowca jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy – nie może on pracować w sumie dłużej – niż w/w normy.

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców w 2024 roku i jak skonfigurować program 4Trans

CENA: 397 zł brutto

Kup nagranie z webinaru, w którym krok po kroku omawiamy, w jaki sposób prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców w 2024 roku. Skupimy się także na poprawnej konfiguracji programu 4Trans.

Jako bonusy otrzymasz:

  • przykład zapisu dotyczącego sanitariatów w regulaminie lub zarządzeniu
  • przykładowe pliki z ustawieniami 4Trans gotowe do zaimportowania do Twojego programu

Z nagrania nauczysz się:

    1. Jak czytać ewidencję czasu pracy kierowców?
    2. Co musisz przeanalizować w kilku konkretnych krokach zanim przeliczysz ewidencję czasu pracy
    3. Jak prawidłowo ustawić program 4Trans

Godziny nadliczbowe w rejestrze 

Przepisy dotyczące godzin nadliczbowych również w 2024 r. nie uległy zmianie. Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców – nadliczbowe – są to godziny ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad dobowy przedłużony wymiar czasu pracy. 

Z reguły w 2024 r. kierowca nie może mieć na swoim koncie więcej godzin nadliczbowych niż 260 h. Niemniej – pracodawca może w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy ustalić inną liczbę godzin nadliczbowych, natomiast nie może ona wynieść więcej niż 8 h przypadających na każdy tydzień pracy w miesiącu – tj. 52. Wobec tego – maksymalna liczba nadgodzin, którą przewoźnik może określić, nie może przekroczyć 416 h. 

To, co podkreśla nasz ekspert – Maciej Kabaciński – w zasadę tę nie wpisują się tygodnie, kiedy kierowca przebywa na urlopie. Zatem, jeśli kierowca w ciągu roku weźmie 3 tygodnie urlopu, wówczas, by obliczyć maksymalną liczbę nadgodzin mnożymy 49 tygodni przez liczbę 8 h. Zgodnie z tą regułą – nasz kierowca w ciągu całego 2024 r. będzie mógł odbyć maksymalnie 392 h nadliczbowe. 

Rozliczenie nadgodzin

A skoro już wiemy, ile godzin nadliczbowych maksymalnie może przepracować kierowca w 2024 r., zwróćmy szczególną uwagę na ich rozliczenie. Dlaczego? Ponieważ za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz standardowego wynagrodzenia, kierowcy przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia, jeśli odbywają się one w nocy, w niedzielę lub święta, które nie są dla pracownika dniami pracy oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto. Natomiast mniejszy dodatek – w wysokości 50% wynagrodzenia należy się za nadgodziny pracownika, które zostały wypracowane w dni powszednie.  

Kierowca też na własny wniosek może „odebrać” godziny nadliczbowe na czas wolny – w stosunku 1:1. Czyli za każdą godzinę nadliczbową kierowca może otrzymać 1 godzinę wolnego, ale wyłącznie w sytuacji, w której złoży odpowiedni wniosek. Istnieje także możliwość „oddania” pracownikowi nadgodzin bez wniosku złożonego przez zainteresowanego, ale wówczas stosunek odbioru musi wynosić 1:1,5 na korzyść kierowcy. 

Istnieją także nadgodziny średniotygodniowe. Aby zweryfikować, czy z takimi nadgodzinami mamy do czynienia trzeba policzyć:

Czas pracy – godz. nadliczbowe – wymiar czasu pracy = nadgodziny średniotygodniowe

Za nadgodziny średniotygodniowe również przysługuje kierowcy dodatek. Wysokość dodatku stanowi 100% wynagrodzenia za każdą godzinę nadliczbową z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

Ewidencja czasu pracy kierowców w 2024 roku

Nieustannie pracodawca ma obowiązek prowadzić dla każdego kierowcy ewidencję czasu pracy. Celem tej dokumentacji jest ustalenie prawidłowego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. 

Ewidencja musi obejmować: 

– liczbę przeprowadzonych godzin 

– godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy

– liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej

– liczbę godzin nadliczbowych

– dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia

– liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru (ze wskazanie, czy jest pełniony w domu)

– rodzaj i wymiar zwolenień od pracy

– rodzaj i wymiar usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy z uwzględnieniem: zapisów na wykresówkach, wydruków z danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, innych dokumentów potwierdzających czas i rodzaj wykonywanej pracy lub rejestrów opracowanych na podstawie danych z wykresówek/karty kierowcy i tachografu cyfrowego. 

Ewidencja może być prowadzona przez przewoźnika w jednej z dostępnych form – papierowej lub cyfrowej. W każdy razie – należy mieć na uwadze, że na wniosek kierowcy – powinna być ona udostępniona, a także, że jest obowiązek przechowywania tej dokumentacji przez okres 10 lat po zakończeniu okresu, którego dotyczy. 

Podsumowując, prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców w 2024 r. nieustannie wymaga zachowania ścisłej zgodności z normami dotyczącymi czasu pracy i godzin nadliczbowych. Kluczowe jest przestrzegania maksymalnych limitów czasu pracy oraz skrupulatne rejestrowanie wszelkich czynników wpływających na czas pracy, aby zapewnić zgodność z przepisami i uczciwe wynagrodzenie pracowników.

Dodaj komentarz