Integracja 4Trans i FireTMS – komfort i oszczędność w rozliczeniach wynagrodzeń Twoich kierowców

Zmiany w minimalnych wynagrodzeniach dla wszystkich kierowców – w tym także w transporcie międzynarodowym – obowiązują od 1 lipca 2023 roku. Warto sprawdzić zapisy w umowach o pracę zawieranych z kierowcami, które mogą wpływać na wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia. Warto też zapoznać się z możliwościami, oferowanymi przez integrację 4Trans z systemem FireTMS, bo te narzędzia mogą znacząco podnieść komfort rozliczeń w Twojej firmie.

Krótkie przypomnienie

Od lipca 2023 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 3600 zł brutto. Wysokość pensji minimalnej jest zatem o ponad 19% wyższa w stosunku do 2022 r. Dla umów o pracę w przyszłym roku zaplanowane są dwie kolejne podwyżki wynagrodzenia minimalnego: od 1 stycznia 2024 r. kwota 4242 zł brutto, a od 1 lipca 4300 zł brutto. Ewidentnie można tu zauważyć tendencję zmierzania w kierunku 1000 euro wynagrodzenia minimalnego. Taka wartość wynagrodzenia byłaby odtworzeniem wartości wynagrodzenia obowiązującej w innych europejskich krajach. Obecnie przyjęta kwota po odjęciu ulg w delegowaniu wynosi 6935 zł brutto i stanowi podstawę ZUS. W przyszłym roku kwota ta po odjęciu ulg w delegowaniu miałaby wynieść 7794 zł brutto (wzrost o ponad 12% w stosunku do 2023 r.). Co za tym idzie, należy uwzględnić, że od 1 stycznia koszty pracownicze znów diametralnie wzrosną. 

Na co zwrócić uwagę w umowie o pracę zawieranej z kierowcą?

Okres zatrudnienia

W umowie o pracę są już uwzględnione trzy możliwe okresy zawarcia umowy: 

  • na okres próbny, 
  • na czas określony,
  • na czas nieokreślony. 

W przypadku, gdy okres próbny jest krótszy niż trzy miesiące, w umowie należy zawrzeć dodatkową informację dot. długości okresu zawarcia umowy. Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy należy podać informację na jaki okres zawierana jest umowa z kierowcą, po umowie próbnej. Jeżeli umowa na okres próbny nie przekracza dwóch miesięcy w umowie, powinniśmy wprowadzić dodatkowy zapis o tym, że strony zawierają niniejszą umowę z zamiarem zawarcia umowy na czas określony. Wyszczególniono tu okres krótszy niż 6 miesięcy (jeżeli umowa na okres próbny zwarta jest na okres nieprzekraczający 1 miesiąca) lub wynoszący co najmniej 6 miesięcy, ale krótszy niż 12 miesięcy (jeżeli umowa zawarta jest na okres nieprzekraczający 2 miesięcy). Przy trzymiesięcznych okresach próbnych nie ma konieczności sporządzania takich zapisów. W umowie sporządzamy zapis, że w dodatkowych warunkach zatrudnienia uwzględnione są premie, dodatki stażowe i inne (premie regulaminowe, uznaniowe, stażowe, nagrody). Treść tego punktu możemy także odnieść do regulaminu premiowania czy regulaminu wynagrodzeń. Regulaminy te są obowiązkowe w firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników, ale mogą zostać stworzone również dla firm posiadających mniej niż 50 zatrudnionych. 

Dieta i ryczałt

W punkcie umowy odnoszącym się do podróży służbowych powinniśmy zaznaczyć, że tylko z tytułu podróży służbowej krajowej, pracownikowi przysługuje dieta oraz ryczałt za nocleg w wysokości określonej w rozporządzeniu. Podróż ta nie może być częścią podróży zagranicznej. Mowa o delegacjach krajowych, gdzie zarówno załadunek, jak i rozładunek odbywają się w Polsce. W innych warunkach zatrudnienia informujemy, że za czas dyżuru) pracownikowi przysługuje czas wolny albo stawka zaszeregowania. 

Dodatek za nadgodziny

Jeżeli zatrudniamy kierowcę na określony wymiar czasu pracy (np. pół etatu), to w punkcie G umowy powinniśmy określić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad wskazaną w umowie. Przekroczenie tej liczby obliguje nas jako pracodawcę do wypłaty dodatku za nadgodziny dla kierowcy. Nadgodziny oraz przyznawane za nie dodatki występują powyżej wprowadzonego zapisu. Zgodnie z kodeksem pracy, nadgodziny liczą się dopiero powyżej ósmej godziny i powyżej czterdziestej godziny. Każdy mniejszy wymiar przepracowanych godzin niż zapisany w tym punkcie umowy, będzie stanowił godziny ponadwymiarowe, nieobciążane dodatkiem 50% czy 100%.  

Houston, mamy problem

Wzrosła płaca minimalna, a wraz z nią koszty ponoszone przez pracodawcę. Wynagrodzenie i wysokość jego poszczególnych składników mogą być inne w przypadku każdego z kierowców również ze względu na warunki wynikające z określonej formy umowy o pracę i sporządzonych w niej zapisów. Tyle elementów, o których należy pamiętać… 

FireTMS + 4Trans

…na ratunek przychodzi program 4Trans, który w połączeniu z systemem FireTMS może znacznie zautomatyzować proces wyliczania łącznego kosztu pracodawcy brutto. 4Trans zdecydowanie ułatwi wyliczenia ewidencji czasu pracy Twoich kierowców, a zlecenia zarejestrowane w FireTMS można eksportować do programu 4Trans. Inwestycja w program FireTMS uporządkuje wiele procesów i pomoże uniknąć konieczności wykonywania obliczeń w kilku miejscach. Dzięki temu zminimalizuje się ryzyko błędu przy eksporcie danych.

Aplikacja FireTMS służy do rejestrowania wszystkich operacji transportowych, załadunków, rozładunków, fakturowania, czy wprowadzania kosztów. Co więcej, zawiera bazę kontrahentów i umożliwia wyszukiwania ładunków na trasie. A to tylko część możliwości, które oferuje. Jeżeli połączymy narzędzie FireTMS z programem 4Trans uzyskamy wartość netto wynagrodzenia kierowcy wynikającą z zarejestrowanych danych. Zyskamy także możliwość wyliczenia oczekiwanego wynagrodzenia netto i wartości uzupełnienia w postaci nagrody czy premii uznaniowej.

 

Zobacz nagranie z live

Dodaj komentarz