Wynagrodzenia kierowców – oto wszystko, co musisz o nich wiedzieć!

Każdy kierowca zatrudniony w branży transportowej zasługuje na właściwe wynagrodzenie za swoja pracę. Odpowiednie akty prawne, takie jak Kodeks Pracy, odnoszą się do tej kwestii ogólnie, jednak nie skupiają się na specyfice pracy kierowcy. Dlatego pracodawcy sami zajmują się regulacjami, biorąc pod uwagę kilka zmiennych. Sprawdź, co składa się na wynagrodzenia kierowców.

Jakie przepisy określają składowe wynagrodzenia kierowców?

W tak ważnej kwestii nie może być mowy o przypadku, dlatego istnieje szereg dokumentów i aktów prawnych rozwiewających wątpliwości, co do sposobu określania wysokości wynagrodzenia kierowców. Są to m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Ustawa o czasie pracy kierowców, Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Ich uzupełnieniem są przepisy wewnątrzzakładowe, obowiązujące w poszczególnych przedsiębiorstwach. Może to być, w zależności od wielkości firmy obwieszczenie lub regulamin pracy i wynagradzania. W niektórych przedsiębiorstwach może jeszcze wystąpić układ zbiorowy. Dotyczy to firm, w których działają związki zawodowe. W przypadku małej działalności może tę kwestię rozwiązać indywidualna umowa o pracę z pracownikiem.

Z czego składa się wynagrodzenie pracownika firmy transportowej

Wynagrodzenie za pracę kierowcy zatrudnionego w firmie transportowej może różnić się w zależności od przedsiębiorstwa. Przede wszystkim składa się na nie kwota zasadnicza i dodatki, i to właśnie one są zmienne. Oprócz pensji podstawowej można bowiem przyznać takie świadczenia, jak ryczałt za nadgodziny, godziny nocne, wynagrodzenie za dyżur i dodatki, np. za pełnione funkcje czy warunki pracy. Dodatkowo każdy przełożony może wedle swojego uznania przyznać nagrody i premie oraz świadczenie za urlop wypoczynkowy. Wszystkie te składniki wpływają na wynagrodzenia kierowców, którzy mogą jeszcze otrzymać specjalne bonusy – za staż pracy czy z okazji jubileuszu.

Delegacje jako forma dodatkowego wynagrodzenia

Częste są sytuacje, w których pracownik zostaje oddelegowany do pracy poza miejsce wykonywania swojej działalności. Obszar pracy zapisany jest w umowie, stąd łatwo określić, w którym momencie rozpoczyna się delegacja. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy się za to dodatkowe wynagrodzenie dla kierowców, w postaci diety i opcjonalnie ryczałtu noclegowego. Mają one zapewnić możliwość wyżywienia się oraz noclegu. Zazwyczaj pracownicy bardzo cenią sobie tego rodzaju dodatki, gdyż jest to szansa na dodatkowy dochód.

Wsparcie dla Ciebie w postaci szkoleń i oprogramowania

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w temacie wynagrodzenia kierowców, z pewnością przyda Ci się fachowe wsparcie. Programy księgowe, za pomocą których prowadzisz ewidencję czasu pracy, mogą nie być wystarczające. Z tego względu zachęcamy Cię do zapoznania się z naszym oprogramowaniem 4Trans, który może znacznie uprościć Twoje obowiązki. Do tego masz szansę na udział w Akademii Czasu Pracy Kierowców, w której to pogłębisz swoją wiedzę na temat rozliczeń kierowców. Spoczywająca na Twoich barkach odpowiedzialność, i to niezależnie od tego, czy pracujesz w firmie transportowej, czy też ją prowadzisz, wymaga od Ciebie znajomości aktualnych rozwiązań. A my je dla Ciebie opracowaliśmy.

Kliknij i oglądnij fragment webinaru na temat składników wynagrodzenia kierowców

Prowadzenie i gromadzenie licznych dokumentów to jeden z ważniejszych obowiązków pracodawcy, szczególnie w takiej branży jak transport. Teczki akt osobowych, ewidencji czasu pracy oraz materiały płacowe stanowią istotną część wyposażenia firmowego biura. Warto wiedzieć co dokładnie kryje się pod pojęciem „dokumentacja pracownicza” i gdzie należy ją przechowywać. Wszystkie zapisy, które to regulują znajdują się w odpowiednich aktach prawnych.

Czym jest dokumentacja pracownicza i ile wynosi okres jej przechowywania?

Choć pojęcie to może wydawać się dość szerokie, trafnie precyzuje wszystko, co powinno znaleźć się w teczce każdego z zatrudnionych. Dokumentacja pracownicza to akta osobowe oraz wszelkie dokumenty mające związek ze stosunkiem pracy. 

Jak można przeczytać w art. 94 Kodeksu Pracy, każdy pracodawca powinien prowadzić i przechowywać dokumentację mającą związek ze stosunkiem pracy oraz dokumentację pracowniczą, czyli akta osobowe. Co istotne, należy to wszystko gromadzić w postaci papierowej lub elektronicznej. Całość dokumentacji należy przechowywać w odpowiednich warunkach, gwarantujących trwałość, aż dziesięć lat od chwili, gdy ustał stosunek pracy. 

Co dokładnie wchodzi w skład podstawowej dokumentacji każdego pracownika?

Już od chwili, gdy pracownik podpisuje umowę, konieczne jest założenie mu teczki, papierowej lub cyfrowej, w której znajdzie się cała dokumentacja pracownicza. W jej skład wchodzą przede wszystkim dokumenty związane z ewidencjonowaniem czasu pracy:

– ewidencja czasu pracy, w tym: liczba przepracowanych godzin wraz ze wskazaniem godzin rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy; liczba godzin przepracowanych w porze nocnej; nadgodziny,

– wnioski pracownika dotyczące m.in.: skrócenia tygodnia pracy; rozkładu godzin i dni, w jakich pracownik preferuje pracować,

– dokumenty związane z uzgodnionymi dniami wolnymi; godzinami nadliczbowymi i gotowością stawienia się poza normalnymi godzinami pracy; systemem zadaniowym czasu pracy,

– zgoda np. pracownika będącego opiekunem dziecka poniżej 4. roku życia na pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej itp., także zgoda pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy itp.

– wnioski urlopowe,

– potwierdzenie wypłaconego wynagrodzenia,

– potwierdzenie otrzymania przydziału odzieży i obuwia ochronnego.

Jak długo powinno się przechowywać dokumentację?

Wraz z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej wiąże się ważne zadanie, mianowicie przechowywanie jej przez określony czas. I nie chodzi tylko o ten, gdy pracownik związany jest umową i wykonuje obowiązki służbowe, lecz także ten po rozwiązaniu stosunku pracy. Obecnie osoby nowozatrudnione mają 10-letni okres przechowywania, liczony od dnia zakończenia umowy. Jednak dla osób zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 czas ten może być znacznie dłuższy. W określonych przypadkach może wynosić nawet 50 lat. Warto dokładnie sprawdzić, jak wygląda sytuacja w stosunku do osób, które są zatrudnione w Twoim przedsiębiorstwie. Dzięki temu nie popełnisz błędu i unikniesz mandatów w razie kontroli.

Dodatkowa dokumentacja niezbędna na tym stanowisku

Każdy kierowca zawodowy powinien mieć uzupełnioną teczkę z dokumentacją pracowniczą o zaświadczenia o odbytych szkoleniach, w tym świadectwo kwalifikacji zawodowej. Wymagane jest również oświadczenie kierowcy o pozostawaniu lub niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. Niezbędne jest także potwierdzenia odbycia badań lekarskich i testów psychologicznych, które trzeba systematycznie odnawiać.

Kliknij i oglądnij fragment webinaru na temat dokumentacji pracowniczej kierowców

Tachograf jest urządzeniem rejestrującym funkcjonowanie pojazdu, które musi być zamontowane w każdym pojeździe przeznaczonym do transportu publicznego, krajowego i międzynarodowego. To niezbędne, aby móc precyzyjnie określić prędkość poruszania się pojazdu i czas pracy kierowcy. Choć urządzenia te dokonują zapisów automatycznie, niektóre dane wymuszają na kierowcy zapis manualny. Dziś wyjaśniamy, dlaczego warto je robić.

Przepisy jasno określają, do czego służy tachograf

Jak zapisano w artykule 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym, jeśli kierowca nie jest w stanie używać rejestratora znajdującego się w pojeździe, powinien nanosić wpisy ręcznie. Wykonuje się je na karcie kierowcy za pomocą tachografu cyfrowego lub właśnie ręcznie, na odwrocie wykresówki. Są ściśle określone okoliczności, w jakich takie zapisy są niezbędne, a z pewnością warto je robić dla samego siebie. Pozwala to m.in. uniknąć mandatu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. 

Kiedy przykładowo trzeba wykonać wpis manualny?

Karta kierowcy znajdująca się zazwyczaj w tachografie może być w pewnych okolicznościach z niego wyjęta, a wtedy rejestracja zostaje przerwana. Tak będzie np. w przypadku kontroli drogowej, zjazdu na bazę i okazaniu komuś karty. Takie sytuacje wymuszają konieczność naniesienia zapisu ręcznie z oznaczeniem „inna praca”.

Zaświadczenie gwarancją wykonywania pracy

Każde oddalenie się od pojazdu powinno być udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem. Nawet gdy przepisy nie wskazują tego jasno, warto zadbać o swoją pozycję i takie poświadczenie posiadać. Dotyczy to m.in. zwolnienia chorobowego, urlopu, czasu wolnego czy wykonywania innej pracy. Manualne nanoszenie danych na wykresówce tachografu oraz zaświadczenie może być w wielu przypadkach ratunkiem dla kierowcy. Wiedząc o tym i stosując się do zaleceń, z pewnością praca będzie dla każdego mniej stresująca.

Kliknij i oglądnij więcej w materiale wideo na naszym kanale na YouTube

W każdej branży zdarzają się podróże służbowe i delegacje, za które należy się specjalne wynagrodzenie. Tak samo jest w transporcie międzynarodowym, w którym zasadnicza praca polega na przemieszczaniu się. To, czy dane zadanie zostanie określone inaczej, zależy od tego, w jaki sposób wskazano miejsce pracy każdego z kierowców, lecz także od tego, jak określono zasady wypłacania diet i ryczałtów. Jak więc powinno wyglądać rozliczanie delegacji?

Zasady delegacji regulują odpowiednie akty prawne

Wypłata wynagrodzenia z tytułu podróży służbowej została uregulowana w następujących aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców – wynika z niej, że każde zadanie służbowe polegające na opuszczeniu miejscowości będącej siedzibą pracodawcy w celu wykonywania przewozu, czy też wyjazd poza tę miejscowość, to podróż służbowa. 

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, art. Art. 77(5) – określa, że za wykonywanie pracy poza siedzibą firmy lub stałym miejscem wykonywania pracy, należy się pracownikowi wynagrodzenie na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – określone są tu zasady wypłaty należności za podróże służbowe.

Rozliczanie delegacji – od czego zależy?

To, ile powinien otrzymać pracownik będący w podróży służbowej zależy od miejsca, do jakiego się ona odbywa. W przypadku krajowych wyjazdów, wysokość diety powinna pokryć zwiększone koszty wyżywienia, jednak gdy pracodawca zapewnia pełne dzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), to środków się nie wypłaca. Aktualnie kwota diety wynosi 30 zł na dobę, za podróż trwającą ponad 12 h. Jeśli trwa ona mniej niż 8h, to w ogóle nie ma mowy o diecie. Będąc w podróży od 8 do 12 godzin, otrzymuje się 50% diety.

Inaczej wygląda rozliczanie delegacji zagranicznej, gdzie oprócz kosztów związanych z wyżywieniem, dieta powinna starczyć na pokrycie innych drobnych wydatków. Wysokość zależy od kraju, do którego pracownik zostaje skierowany, a zdarza się, że pracodawca ustala więcej miejsc docelowych. Wtedy jedną trzecią diety otrzymuje się za podróż trwającą mniej niż 8h, 50% za długość między 8, a 12 h i 100% za ponad 12h.

Nocowanie w trakcie podróży służbowej

Często rozliczanie delegacji musi uwzględnić konieczność nocowania w miejscu przeznaczenia. Kierowcy, któremu nie zorganizowano noclegu i który nie przedłoży rachunku za usługę, przysługuje ryczałt w wysokości 150% diety. Tak jest w podróży krajowej, natomiast za granicą podstawą rozliczenia jest rachunek za nocleg, w granicach określonego limitu. W przypadku braku rachunku, pracownik otrzymuje ryczałt w wysokości 25% limitu. Oczywiście pod warunkiem, że pracodawca nie zapewnił wcześniej odpowiedniego noclegu.

Kliknij i oglądnij więcej w materiale wideo na naszym kanale na YouTube

Każdy pracownik zatrudniony w firmie transportowej na stanowisku kierowcy podlega ewidencji czasu pracy. Aby umożliwić rzetelne naliczenie wynagrodzenia, wprowadzono ogólne zasady wyjaśniające, co jest, a co nie jest zaliczane do okresu czasu pracy. Dzięki temu każdy kierowca wie, jakie obowiązki powinien wykonywać, by móc otrzymać za nie pieniądze. Sprawdź, czy wiesz już wszystko na temat: czas pracy kierowców.

Akty prawne, które wyjaśniają czym jest czas pracy kierowców

To dość szerokie pojęcie zostało omówione w kilku aktach prawnych. By rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, pracodawca jest zobowiązany do znajomości ich wszystkich. Najważniejszym jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 roku, według której czas pracy kierowców oznacza okres od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym to pracownik wykonujący czynności mające bezpośredni związek z przewozem znajduje się na swoim stanowisku. W tym okresie pracownik jest do dyspozycji pracodawcy, wykonuje swoje obowiązki, czyli wszelkie czynności mające związek z przewozem w transporcie drogowym. 

Czynności te w szczególności obejmują:

– kierowanie, załadunek, rozładunek i nadzór,

– pomaganie pasażerom we wsiadaniu i wysiadaniu,

– sprzątanie i konserwację techniczną,

– każdą inną pracę podejmowaną w celu wykonania zadania służbowego lub zmierzającą do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu, jego ładunku i pasażerów,

– formalności związane z policją, inspektorami, cłem itd.

Inne źródła prawa, które trzeba znać

Artykuł 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2016 roku doprecyzowuje, że czas pracy kierowcy obejmuje także czas spędzony na dojeździe do miejsca postoju pojazdu, z którym związane jest wykonywanie jego obowiązków służbowych, jak i powrót do domu. Wyjątkiem, zaliczanym do przerwy, jest okres, w którym kierowca znajduje się na promie lub w pociągu i ma dostęp do koi lub kuszetki. Czas ten określa się jako inna praca.

Tygodniowy czas pracy kierowców

Dyrektywa, o której wspomnieliśmy na początku, wyjaśnia też ile tygodniowo może pracować kierowca. Maksymalnie może to być 60 godzin, ale tylko w wypadku, gdy średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Należy pamiętać, że do czasu pracy kierowców wlicza się również 15-minutowe przerwy (tak zwane “śniadaniowe”), jeśli dobowy wymiar czasu pracy przekracza 6 godzin.

Co nie jest zaliczane do czasu pracy?

Jak możesz przeczytać w artykule 7 Ustawy o czasie pracy kierowców, do czasu pracy nie wlicza się:

– dyżuru, podczas którego nie wykonywano pracy,

– nieusprawiedliwionych postojów,

– dobowego nieprzerwanego odpoczynku, 

– wymaganych przerw w pracy (oprócz przerwy “śniadaniowej”).

Kliknij i oglądnij więcej w materiale wideo na naszym kanale na YouTube

Firmy transportowe działające na terenie Unii Europejskiej zobowiązane są do przestrzegania zasad, które obowiązują wszystkich, bez wyjątku. Zostały one zebrane w całość przez Komisję Europejską w ramach Pakietu Mobilności. Przepisy te opublikowano 31 lipca 2020 roku, a pierwsze zmiany od 20 sierpnia regulują międzynarodowy transport drogowy na starym kontynencie. Inne dopiero zaczną. Na co należy zwrócić uwagę?

1. Obowiązkowy powrót kierowcy do bazy lub domu maksymalnie co 4 tygodnie

Raz na cztery tygodnie każdy kierowca musi rozpocząć 45-godzinny odpoczynek, w domu lub centrum operacyjnym firmy. Przy wykorzystaniu pod rząd dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych, kierowca musi wrócić do bazy przed kolejnym odpoczynkiem tygodniowym, tym razem już regularnym. W tym przypadku oznacza to powrót po trzech tygodniach. Poprawność zapisów na karcie kierowcy i tachografie wykaże, czy kierowca przestrzega Pakietu Mobilności.

2. Dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd

Według nowych zasad Pakietu Mobilności kierowca może odbyć dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku pod rząd, pod warunkiem, że oba zostaną wykorzystane za granicą. Kolejny odpoczynek musi być już tygodniowym regularnym, a w ciągu 4 tygodni powinny odbyć się dwa regularne i dwa skrócone okresy odpoczynku.

3. Zakaz odbierania odpoczynków tygodniowych regularnych w pojeździe

Ta zmiana wymusza, że chcąc przestrzegać Pakietu Mobilności, trzeba skończyć ze spaniem w kabinie pojazdu, chyba że odpoczynek trwa krócej niż 45 godzin. Dodatkowo przerwa regeneracyjna musi odbyć się w miejscu przyjaznym dla wszystkich płci, z odpowiednim zapleczem sypialnianym i sanitarnym.

4. Czas jazdy dziennej oraz tygodniowej można wydłużyć maksymalnie o 1 godzinę lub 2 przy powrocie do bazy

Pakiet Mobilności reguluje, że jeśli dojdzie do wydłużenia czasu pracy o jedną godzinę, kierowca powinien wrócić do bazy lub do domu, gdzie odbędzie co najmniej tygodniowy odpoczynek skrócony. Jeśli wydłuży czas o dwie godziny, trzeba przed nimi odebrać dodatkową 30-minutową przerwę i wrócić na regularny odpoczynek tygodniowy. Jednak powody, przez które skorzystaliśmy z takiego nadużycia, trzeba dokładnie udokumentować, tak jak w przypadku korzystania z odstępstw opisanych w art.12 WE/561/2006.

5. Możliwość przerwania odpoczynków tygodniowych skróconych oraz regularnych na promie lub w pociągu

Według zasad Pakietu Mobilności można przerwać odpoczynki tygodniowe skrócone w następujący sposób: maksymalnie dwa przerwania trwające łącznie nie dłużej niż 1h. W przypadku przerwania odpoczynku na promie muszą być dodatkowo spełnione warunki – dostęp do kabiny sypialnej, koi lub kuszetki, a podróż powinna trwać minimum 8 godzin. 

6. Zwolnienie z obowiązkowego posiadania tachografu

Firmy budowlane nie muszą w swoich pojazdach instalować tachografu. Pakiet Mobilności zezwala na przejazd w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem, że nie jest to dla kierowcy główne zajęcie. Dotyczy to także betonowozów.

7. Pakiet Mobilności doprecyzowuje obowiązki przy posiadaniu aut z tachografem analogowym

Po obowiązującym od lat obowiązku wpisywania miejscowości rozpoczęcia i zakończenia pracy, Pakiet Mobilności nakazuje wpisanie obok symbolu kraju. Po każdorazowym przekroczeniu granicy wewnątrz UE kierowca powinien również to odnotować na wykresówce.

Kliknij i oglądnij więcej w materiale wideo na naszym kanale na YouTube

Copyright © 2020 Install - czas pracy kierowców 

kontakt@akademiaczasupracy.pl

Polityka Prywatności