NEWS – Nowe rozporządzenie w sprawie inteligentnych tachografów

Inteligentne tachografy to nowa generacja obowiązkowych pokładowych rejestratorów cyfrowych, która ma na celu egzekwowanie przepisów UE dotyczących czasu jazdy i odpoczynku kierowców zawodowych. Właśnie zostały opracowane przepisy techniczne dotyczące tachografów inteligentnych 2-giej generacji. 

W 2020 roku inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili ponad 54 tys. przypadków naruszeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie czasu pracy kierowców oraz stosowania tachografów. Tachografy inteligentne przede wszystkim mają wspierać inspektorów przy kontroli czasu jazdy i odpoczynku kierowców oraz spełniać wymogi wprowadzone przez Pakiet Mobilności. Dla przewoźników najważniejszy jest fakt, że będą musieli dość szybko wymienić tachografy, których obecnie używają.

Co zmieni się w inteligentnych tachografach 2-giej generacji?

Zmiany techniczne, które zostały wprowadzone do nowych tachografów, wynikają głównie z Pakietu Mobilności. Kluczowe jest tutaj ułatwienie kontroli czasu pracy kierowców, kabotażu oraz nowych obowiązków związanych m. in. z powrotem ciężarówki do bazy.

Najważniejsze zmiany w tachografach 2-generacji:

 • Automatyczne rejestrowanie przekroczeń granic (dodatkowa informacja: od 2 lutego 2022 r, jeśli tachograf nie robi tego automatycznie to kierowca powinien zarejestrować to ręcznie).
 • Dodanie funkcji rejestracji załadunku, rozładunku lub równoczesnego załadunku/rozładunku)wraz z automatycznym zapisem lokalizacji tej operacji.
 • Po wybraniu funkcji wpisu kraju (rozpoczęcia/zakończenia pracy) tachograf automatycznie podpowie kraj, w którym kierowca się znajduje).
 • Dodatkowe zabezpieczenie systemu lokalizacji GNSS (system EGNOS).
 • Dodatkowy sygnał ruchu z wykorzystaniem danych GNSS.
 • Rozszerzony katalog danych do zdalnego sczytywania przez inspekcje (DSRC) o maksymalny czas prowadzenia pojazdu (ciągły, dzienny, tygodniowy) w celu preselekcji kierowców z naruszeniami.
 • Możliwość aktualizacji oprogramowania tachografów w razie zmian w przepisach.
 • Obowiązkowa obecność interfejsu ITS z protokołem Bluetooth do komunikacji z zewnętrznymi systemami transportowymi.
 • Rozbudowa interfejsu ITS o szereg danych możliwych do wysyłania na bieżąco oraz o możliwość wprowadzania wpisów manualnych za jego pomocą.
 • Zwiększenie pojemności przechowywanych danych (również na kartach kierowców), tak aby była możliwość kontroli danych z 56 dni (wydłużenie okresu kontroli z 28 dni do 56 nastąpi z końcem 2024 roku).

Kto i kiedy będzie musiał  wymienić tachograf na nowy?

Przepisy techniczne są już opracowane i oficjalnie opublikowane, dlatego znane są już daty, od których trzeba będzie instalować nowe urządzenia w samochodach ciężarowych i w autobusach.

 • Od 21 sierpnia 2023 roku wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy będą musiały być wyposażone w tachograf inteligentny 2-giej generacji
 • Do 31 grudnia 2024 roku należy obowiązkowo wymienić tachografy we wszystkich pojazdach w ruchu międzynarodowym, które były wyposażone w tachografy sprzed czerwca 2019 roku, czyli analogowe oraz cyfrowe (nie inteligentne)
 • Do 21 sierpnia 2025 roku należy obowiązkowo wymienić tachografy we wszystkich pojazdach w ruchu międzynarodowym, które były wyposażone w tachografy inteligentne 1-wszej generacji

Przepisy europejskie nie nakazują wymiany tachografów, które będą używane wyłącznie w ruchy krajowym.

Pierwotnie obecnie znane tachografy inteligentne pierwszej generacji miały mieć możliwość aktualizacji, aczkolwiek przez zmiany w zabezpieczeniu sygnału lokalizacji konieczna będzie wymiana podzespołów, a więc całego tachografu.

Należy zwrócić uwagę, że w najgorszej sytuacji będą przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport,  którzy przed 21 sierpnia 2023 zakupią nowy pojazd z tachografem inteligentnym pierwszej generacji, gdyż po dwóch latach będą musieli w tym pojeździe wymienić tachograf.

Zobacz film na YouTube

Kup nagranie z webinaru – Wymiar czasu pracy kierowców na przykładzie programu 4Trans

Czas pracy kierowcy kontrolowany jest nie tylko przez Inspekcję Transportu Drogowego, ale również przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Państwowa Inspekcja pracy w odróżnieniu od Inspekcji Transportu Drogowego nie zawiadamia wcześniej o wszczęciu postępowania kontrolnego. Moje pojawić się w siedzibie firmy zupełnie bez zapowiedzi i poprosić o przygotowanie niezbędnych dokumentów do kontroli. Czy można się przygotować do takiej kontroli? Jak na kontrolę PIP powinien zareagować przedsiębiorca?

Co kontroluje PIP w firmie transportowej?

 

Kontrole przeprowadzają inspektorzy pracy, działający w ramach właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy. Jednak może zdarzyć się tak, że Główny Inspektor Pracy wyznaczy inspektora pracy, który na codzień działa na obszarze innej okręgowej inspekcji pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy to organizacja, która odpowiedzialna jest za kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa pracy, a więc wszystkiego o czym mowa jest w Kodeksie Pracy. W firmie transportowej standardowe obszary kontroli to:

 • Naliczenie należnych kierowcom / pracownikom świadczeń za wykonaną pracę (wraz z potwierdzeniem ich wypłat)
 • Sprawdzenie prowadzonej ewidencji czasu pracy pracowników
 • Kontrola odprowadzania wymaganych składek ZUS
 • Naliczenie należnych zwrotów kosztów podróży służbowych (wraz z potwierdzeniem ich wypłat)
 • Poprawność rozwiązania stosunku pracy
 • Możliwa kontrola okresów prowadzenia i odpoczynków kierowców – Rozporządzenie 561

Państwowa Inspekcja Pracy wykonuje także kontrole na żądanie zagranicznych służb kontrolnych w zakresie poprawności rozliczania płacy minimalnej.

Rodzaje kontroli PIP w firmie transportowej

W połowie 2020 roku została wprowadzona możliwość kontroli zdalnej. Definiuje ją ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Postępowanie kontrolne prowadzone przez organy Państwowej Inspekcji Pracy może być przeprowadzone w sposób zdalny jedynie za zgodą przedsiębiorcy, jako:

 • kontrole zdalne – tj. kontrole realizowane w całości za pośrednictwem operatora pocztowego lub środków komunikacji elektronicznej,
 • kontrole tzw. hybrydowe – tj. w których niektóre czynności kontrolne prowadzone będą zdalnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub środków komunikacji elektronicznej, a pozostała część czynności kontrolnych wykonywana będzie w sposób bezpośredni, czyli w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych kontrolowanego lub w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeżeli przedsiębiorca nie wyrazi zgody na kontrolę zdalną inspektor pracy musi przeprowadzić standardową kontrolę w siedzibie firmy lub w innym wyznaczonym miejscu np. w miejscu przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych.

Inspektor pracy na każdym etapie postępowania kontrolnego może za zgodą przedsiębiorcy przeprowadzić poszczególne czynności kontrolne w sposób zdalny.

Ważne jest to, że przed rozpoczęciem kontroli Inspektor PIP musi się wylegitymować i przedstawić upoważnienie do kontroli.

Przedsiębiorca otrzymuje upoważnienie uprawniające do przeprowadzenia kontroli, z którego wynika:

 • jakie będzie zakres kontroli
 • przewidywany okres kontroli i miejsce jej wykonywania;
 • prawa i obowiązki przedsiębiorcy w czasie wizyty inspektora

Przedsiębiorca może żądać powyższych informacji od kontrolera, a gdyby inspektor odmówił udzielenia powyższych informacji, kontrolowany może nie wyrazić zgodny na podjęcie przez niego działań.

Obowiązki przedsiębiorcy względem inspektora

Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić inspektorowi pracy warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli a w szczególności niezwłocznie przedstawić żądane dokumenty i materiały, zapewnić terminowe udzielanie informacji, udostępnić urządzenia techniczne oraz, w miarę możliwości, oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem

W toku postępowania inspektor pracy ma prawo m.in. do:

 • swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego (oraz przeprowadzania ich oględzin)
 • żądania wyjaśnień (pisemnych lub ustnych) od podmiotu kontrolowanego, pracowników (obecnych lub byłych) oraz osób związanych z podmiotem na podstawie innych umów
 • żądania przedłożenia dokumentacji (np. akt osobowych, regulaminów, dokumentów związanych z budową lub przebudową, dokumentów dot. delegowania pracowników)
 • sprawdzania tożsamości osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie podmiotu kontrolowanego
 • korzystania z pomocy biegłych i specjalistów oraz akredytowanych laboratoriów.

Inspektor pracy ma prawo żądać od kontrolowanego przedłożenia dokumentów będących w posiadaniu kontrolowanego, w szczególności:

 • dokumentów prawa zakładowego (regulaminy, obwieszczenia, zarządzenia i inne)
 • akt osobowych pracowników
 • ewidencji czasu pracy zatrudnionych pracowników
 • list płac naliczonego wynagrodzenia za pracę oraz indywidualnych kart wypłaconego wynagrodzenia za pracę
 • potwierdzeń spełnienia obowiązku terminowego i prawidłowego wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę oraz innych należnych świadczeń (potwierdzenia przelewu, listy płac zawierające podpis pracownika, druki KW i inne)
 • pisemnych oświadczeń i wyjaśnień strony kontrolowanej
 • dokumentów rozliczenia kosztów podróży służbowych
 • rozliczenie ryczałtów – dopłaty

Kary

Inspektor pracy w wyniku stwierdzonych naruszeń przepisów prawa pracy, oprócz kierowania do kontrolowanego środków profilaktycznych mających na celu wywołanie pożądanego stanu prawnego, wszczyna postępowanie wykroczeniowe wobec osób odpowiedzialnych za popełnione wykroczenie.

 

W razie stwierdzenia w ramach kontroli podejrzenia popełnienia przestępstwa inspektor pracy obowiązany jest niezwłocznie złożyć do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Zobacz film na YouTube

Kup nagranie z webinaru – Jak przygotować się do kontroli PIP i ITD na przykładzie programu 4Trans

Inspekcja Transportu Drogowego uprawniona jest do kontroli zarówno na drodze (kontrola kierowcy w trasie) jak i w przedsiębiorstwie. Kontrola w firmie zazwyczaj obywa się wtedy, kiedy podczas kontroli drogowej inspektor dopatrzy się rażących naruszeń przepisów lub kiedy organ kontrolujący ma wątpliwość czy firma spełnia wymogi regulowane przez odpowiednie rozporządzenia. Zdarzają się także sytuacje kiedy na firmę został złożony donos lub kiedy ITD dostało zawiadomienie od innego organu o konieczności przeprowadzenia kontroli w  przedsiębiorstwie.

Kontrola ITD w firmie transportowej

Inspekcja Transportu Drogowego, w odróżnieniu do Państwowej Inspekcji Pracy informuje przedsiębiorcę o kontroli na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Jest to wynik obowiązujących przepisów. W wysyłanym do przedsiębiorstwa piśmie znajdują się szczegółowe dane dotyczące:

1. Z jakiego artykułu ustawy o transporcie drogowym wszczynana jest kontrola
2. Jakiego okresu będzie dotyczyła kontrola – zazwyczaj jest to okres 1 roku.

W zawiadomieniu znajduje się także kontakt do Inspektora. Zalecamy wcześniejszy kontakt z wyznaczoną do kontroli osobą. Warto upewnić się jakie dokumenty należy przygotować, czy na jakieś dokumenty inspektor chce szczególnie zwrócić uwagę. Często zdarza się sytuacja, że kiedy do firmy przychodzi zawiadomienie, wszyscy mocno się stresują, a ostatecznie okazuje się, że kontrolowanych będzie tylko kilku prawników np. z ostatnich 6 miesięcy.

Co należy przygotować do kontroli ITD w firmie transportowej?

Każde zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, zawiera wykaz dokumentów, które przedsiębiorca jest zobowiązanych przygotować, a wśród zazwyczaj znajduje się:

 1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika/licencja uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (do wglądu)
 2. Certyfikaty kompetencji zawodowych osób zarządzających transportem (do wglądu)
 3. Zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej (do wglądu)
 4. Wykaz pojazdów samochodowych będących w dyspozycji kontrolowanego, a także innych pojazdów, którymi podmiot posługiwał się w celu wykonywania przewozów drogowych w dniu kontroli i w okresie objętym kontrolą
 5. Umowy użyczenia pojazdów będących w posiadaniu przedsiębiorcy innym przedsiębiorcą i osobom fizycznym (do wglądu)
 6. Wykaz pracowników zatrudnionych w dniu kontroli, a także pracowników zatrudnionych w okresie objętym kontrolą
 7. Wykaz niezatrudnionych osób wykonujących przewozy na rzecz kontrolowanego w dniu kontroli, a także osób wykonujących ww. Przewozy w okresie objętym kontrolą – jeżeli występują
 8. Kopie praw jazdy/dokumenty potwierdzające badania lekarskie i psychologiczne oraz obycie kursów wymaganych dla danego rodzaju przewozu przez zatrudnionych kierowców
 9. Świadectwa kierowców niebędących obywatelami UE wykonujących przewozy drogowe na rzecz przedsiębiorcy
 10. Dokumenty z okresu objętego kontrolą, związane z wykonywaniem przewozów drogowych
 11. Dokumenty potwierdzające prawidłowo organizację i dyscyplinę pracy
 12. Wykaz baz transportowych lub miejsc stałego garażowania/postojów pojazdów
 13. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania bazą eksploatacyjną
 14. Ewidencja czasu pracy zatrudnionych kierowców

Kontrola skutecznego nadzoru

Inspektorzy ITD często sprawdzają czy osoba zarządzająca transportem odpowiednio zarządza przewozami w tym, czy:

 • została opracowana i wdrożona polityka skutecznego nadzoru
 • obowiązki są odpowiednio delegowane
 • odbywa się prawidłowe planowanie trans
 • odbywa się prawidłowy obieg informacji
 • weryfikowane są dokumenty
 • następuje kontrola czasu pracy kierowców
 • przestrzegane są ustawowe terminy np. dotyczące pobieranie danych z kart i tachografów kierowców
 • stosowane są odpowiednie kary porządkowe w określonych sytuacjach

Kontrola ITD danych z tachografu i kart kierowców

Inspektor Transportu Drogowego bardzo często sprawdza dane pobierane z tachografu. Przede wszystkim czy dane są pobierane w określonych ustawą sytuacjach.

Dane z tachografu cyfrowego podmiot pobiera:

 1. co najmniej raz na 90 dni;
 2. natychmiast:
  a) przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innemu podmiotowi,
  b) w sytuacji wadliwego funkcjonowania bądź uszkodzenia tachografu cyfrowego, umożliwiających jednakże pobranie zarejestrowanych w nim danych,
  c) w przypadku wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania;
 3. w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

Dane z karty kierowcy podmiot pobiera:

 1. co najmniej raz na 28 dni;
 2. przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy;
 3. przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe;
 4. w przypadku utraty ważności karty kierowcy;
 5. w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

Dane z karty kierowcy mogą być pobierane częściej niż co 28 dni, jeżeli ich pobieranie zgodnie z ust. 1 pkt 1 stwarzałoby ryzyko utraty danych związanych z prowadzeniem pojazdu wykonującego przewóz drogowy.

Co trzeba sprawdzić w programie 4Trans przed kontrolą ITD?

 1. Czy mam wszystkie pliki z kart kierowców?
 2. Czy mam wszystkie i prawidłowe pliki z tachografu cyfrowego?
 3. Czy kierowcy mają zrobione wpisy manualne?
 4. Czy ewentualnie mam wystawione wszystkie zaświadczenia o nie prowadzeniu?
 5. Czy wiem, kiedy i dlaczego występowały jazdy bez włożonej karty kierowcy?
 6. Czy mam przeanalizowane naruszenia kierowców
 7. Czy mam wydruki z tachografów z opisami naruszeń?

Protokół po kontroli ITD

Po przeprowadzonej kontroli Inspektor sporządza protokół. Podpisanie protokołu równe jest akceptacji jego treści. Przed podpisaniem przedsiębiorca może składać wyjaśnienia do protokołu oraz wnosić zastrzeżenia. Przedsiębiorca ma prawo w ciągu 14 dni odwołać się od wydanej decyzji, jednak tylko w przypadku uchybień popełnionych przez inspektorów.

Kary nakładane przez ITD podczas kontroli w firmie transportowej

Inspektorzy z ITD mogą karać za wszelkie nieprawidłowości w tym brak dokumentów w pojazdach, wydruków z tachografów, licencji. Kary mogą wahać się od 150 złotych za na przykład brak przerwy w jeździe wahającej się od 15 minut do 30 minut, do 8000 złotych za brak licencji kierowcy na przewożony towar. Niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w całości lub części to kara w wysokości 12 000 zł plus klasyfikacja jako bardzo poważne naruszenie

Zobacz film na YouTube

Kup nagranie z webinaru – Jak przygotować się do kontroli PIP i ITD na przykładzie programu 4Trans

System e-TOLL to nowy System Poboru Opłaty Elektronicznej, który zastępuje obowiązujący dotychczas viaTOLL. Nowy system uruchomiony został w czerwcu. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą oba systemy.

System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego. Służy do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Sieć odcinków dróg płatnych w nowym systemie pozostaje bez zmian.

System e-TOLL umożliwia:

 • bieżący wgląd w wydatki i zarządzanie swoim kontem
 • kompleksową obsługę online bez konieczności wizyty w Miejscach Obsługi Klienta
 • zebranie wszystkich danych, dokumentów i usług w jednym miejscu

Kogo dotyczy e-TOLL?

Nowy system Poboru Opłaty Eletronicznej e-Toll dotyczy kierujących:

 • pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • autobusem niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej z liczbą miejsc powyżej 9

W jaki sposób można przekazywać dane lokalizacyjne do systemu?

Udostępnione są trzy formy przekazywania danych lokalizacyjnych do systemu:

 • przez aplikację e-TOLL PL – bezpłatnie do pobrania w Google Play lub AppStore. Aplikacja mobilna umożliwia wniesienie opłaty za przejazd drogami płatnymi, doładowanie i monitorowanie konta oraz realizację obowiązków przewoźników towarów wrażliwych w systemie SENT-GEO.
 • Przez urządzenie pokładowe OBU (On Board Unit), które można zakupić u operatorów.
 • Przez Zewnętrzny System Lokalizacji (ZSL), którym jest m.in system GBox dostępny w naszej ofercie. Sprawdź!

Która forma przekazywania danych jest najlepsza?

Nie można powiedzieć, że któraś konkretna forma jest najlepsza. Każda ma swoje plusy i minusy. Ogromną korzyścią dla właścicieli firm jest to, że można samemu zdecydować, które rozwiązanie będzie odpowiednie dla danej formy prowadzonej działalności.

 • Aplikacja – jeżeli prowadzisz firmę transportową z niewielką flotą lub jeśli Twoi kierowcy często zmieniają pojazdy, aplikacja będzie dobrym rozwiązaniem. Jej minusem jest to, że smartfon potrafi być zawodny. W momencie rozładowania baterii czy braku zasięgu nie zostaną wysłane dane lokalizacyjne, co grozi nałożeniem kary finansowej.
 • Urządzenie OBU – podobnie jak aplikacja najlepiej sprawdzi się w firmach transportowych z niewielką flotą. W przypadku wybrania tej formy przekazywania danych warto samo urządzenie przypisać do konkretnego pojazdu (nie do kierowcy). Minusem urządzenia pokładowego OBU jest to, że należy każdorazowo zweryfikować, czy zostało włączone. Brak wysyłania danych może skutkować nałożeniem kar finansowych
 • Zewnętrzny System Lokalizacji to rozwiązanie dla średnich i dużych firm transportowych. System sam, automatycznie, wysyła dane o położeniu bez konieczności ingerencji kierowcy. Warto podkreślić, że wspomniany wcześniej system GBox, to nie tylko Zewnętrzny System Lokalizacji. To rozwiązanie, które umożliwia również:

  – śledzenie bieżącej pozycji pojazdu,
  – komunikację kierowcą wraz z potwierdzaniem dostarczenia wiadomości oraz powiadomieniem SMS o przesłanej przez kierowcę wiadomości
  – delegowanie zleceń spedycyjnych bezpośrednio do kierowcy będącego w trasie wraz z możliwością automatycznej weryfikacji postępów realizacji zlecenia
  – skanowanie i przesyłanie dokumentów przez kierowcę wprost do Panelu GBOX Online
  – bieżąca analiza czasu pracy kierowcy na podstawie danych z karty kierowcy i tachografu
  – informowanie kierowcy o pozostałym do dyspozycji czasie pracy lub konieczności odpoczynku
  – wykorzystanie nawigacji dedykowanej dla samochodów ciężarowych, uwzględniającej przy wytyczaniu trasy obowiązujące ograniczenia dla przewozów ładunkowych, tj.: tonażu, wysokości, długości, szerokości czy ADR.
  – pełne raportowanie zgromadzonych danych.

e-TOLL – jak zarejestrować się w systemie?

Krok pierwszy – Załóż Internetowe Konto Klienta (IKK)

 • online na stronie etoll.gov.pl lub przez e-Urząd Skarbowy
 • osobiście w Miejscach Obsługi Klienta
 • za pośrednictwem wybranych operatorów kart flotowych oferujących usługi e-TOLL

Krok drugi – Wybierz sposób przekazywania danych:

 • aplikację e-TOLL PL na urządzenia mobilne
 • urządzenie pokładowe OBU
 • Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL) – jeśli posiadasz system GBox – Skontaktuj się z nami!

Aby monitorować stan konta, należy powiązać urządzenie ZSL z aplikacją mobilną lub skorzystać z Internetowego Konta Klienta (IKK)

Krok trzeci – Określ sposób płatności za przejazd:

 • Konto rozliczeniowe w trybie przedpłaty doładowujesz saldo, z którego są pobierane środki za przejechane odcinki dróg płatnych
 • Konto rozliczeniowe w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem ustanawiasz zabezpieczenie na swoim koncie w postaci wpłaty pieniężnej, gwarancji lub poręczenia. Do czasu jego potwierdzenia możesz korzystać z e-TOLL w trybie przedpłaty.

Jak przejść z viaTOLL na e-TOLL?

Przed wyrejestrowaniem z viaTOLL urżytkownik powinien:

 • dokonać zwrotu OBU, aby uzyskać zwrot kaucji za urządzenie
 • zarejestrować się w e-TOLL i wyrejestrować się z viaTOLL
 • rozliczyć środki znajdujące się na jego koncie.

Jak wyrejestrować się z viaTOLL w obecnym okresie przejściowym?

Jeżeli NIE POSIADASZ konta e-TOLL możesz dokonać wyrejestrowania viaTOLL na 3 różne sposoby:

 • bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta viaTOLL, wypełniając stosowny formularz
 • wysyłając podpisany w/w formularz na adres info@viatoll.pl
 • wysyłając podpisany w/w formularz na adres Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Jeżeli POSIADASZ konto e-TOLL możesz dokonać wyrejestrowania viaTOLL na 5 różnych sposobów:

 • bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta viaTOLL, wypełniając stosowny formularz
 • bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta e-TOLL składając dyspozycję zwrotu środków, dołączając podpisany formularz
 • wysyłając podpisany formularz na adres info@viatoll.pl lub kontakt@etoll.gov.pl
 • wysyłając podpisany formularz na adres Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań
 • składając dyspozycję w Internetowym Koncie Klienta po uprzednim uwierzytelnieniu.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiły Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, którego zadaniem jest wsparcie użytkowników w procesie rejestracji w systemie e-TOLL. Z pomocy konsultantów można korzystać wybierając jeden z numerów: 800 101 101 oraz  +48 22 521 10 10. Ponadto użytkownicy mogą korzystać z adresu mailowego kontakt@etoll.gov.pl.

Źródło: www.viatoll.pl

Zobacz film na YouTube

Kup nagranie z webinaru – Rozliczanie delegacji kierowców na przykładzie programu 4Trans