NEWS – Szykują się ważne zmiany dla przewoźników!

29 lipca 2021 toku opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, który ma dostosować polskie prawo krajowe do przepisów Pakietu Mobilności. Obecnie projekt trafił do konsultacji społecznych. Niestety nie zawiera żadnych rozwiązań, które złagodzą drastyczny wzrost kosztów pracy w przewozach międzynarodowych od lutego 2022 roku. 

Jakie zmiany wynikają z projektu?

 

Projekt zakłada wdrożenie zmian w polskich przepisach w odniesieniu do Pakietu Mobilności oraz reguluje kwestie związane z ryczałtami za noce ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 roku. 

 

Zmiany przewidziane są w:

 • ustawie o transporcie drogowym
 • ustawie o czasu pracy kierowców
 • ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych
 • ustawie o tachografach

Co dokładnie może się zmienić dla firm transportowych?

1. Zmiany dotyczące wynagrodzeń kierowców:

 • brak diet oraz ryczałtów za noclegi
 • dyżur nie będzie zaliczany do płacy minimalnej
 • konieczność tworzenia harmonogramu dla przewozu rzeczy
 • brak zwolnienia z obowiązku tworzenia ewidencji czasu pracy dla kierowców pracujących w systemie zadaniowym lub otrzymujących ryczałty za pracę w porze nocnej oraz nadgodzinach
 • usunięcie indywidualnego rozkładu czasu pracy z ustawy o czasie pracy kierowców

2. Zmiany w taryfikatorach:

 • dodanie naruszenia dotyczącego obowiązku dokumentowania powrotu kierowców – firma 1500 zł, zarządzający transportem 500 zł (dla każdego kierowcy).
 • dodanie naruszenia dotyczącego dopuszczenia do wykorzystywania przez kierowcę w pojeździe lub w miejscu zakwaterowania niewyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną regularnego tygodniowego okresu odpoczynku lub dowolnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata za skrócone tygodniowe okresy odpoczynku – kierowca 1000 zł, firma 5000 zł.
 • zmiana wysokości kar dla większości naruszeń, poprzez dostosowanie ich do wagi, np. brak wpisu kraju rozpoczęcia, zakończenia pracy lub przekroczenia granicy  – kierowca 500 zł (za każdy dzień, BPN).

3. Zmiany w dostępie do zawodu przewoźnika drogowego:

 • określenie wymogu dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji dla przewozu rzeczy dla tzw. busów (od 2,5t do 3,5t). Ważną kwestią będzie wymaganie uzyskania świadectwa kierowcy dla kierowcy busów niebędącego obywatelem UE wykonującego przewóz międzynarodowy rzeczy.
 • zmiana wymagań dotyczących dostępu do zawodu przewoźnika drogowego (m. in. podanie adresu siedziby i lokali z dostępem do oryginałów dokumentów dot. umów przewozowych, dokumentacji pracowniczej, jak i tych zawierających informacje o delegowaniu, kabotażu i czasie prowadzenia i odpoczynku; konieczność składania oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób).
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących dobrej reputacji oraz zarządzających transportem.

4. Inne zmiany:

 • zmiany przepisów dot. funkcjonariuszy służb kontrolnych (m. in. nowe uprawnienia, zmiana minimalnego wieku funkcjonariuszy ITD z 25 na 21 lat).
 • rozszerzenie katalogu danych gromadzonych w KREPTD m. in. o średnią liczbę kierowców w przedsiębiorstwie oraz ocenę ryzyka.
 • zmiana systemu oceny ryzyka poprzez rozszerzenie go o naruszenia przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.
 • doprecyzowanie definicji limitu czasu pracy w nocy (ma być weryfikowany pomiędzy dwoma odpoczynkami).
 • nowy sposób walki z manipulacjami tachografów poprzez utratę prawa jazdy na 3 miesiące przez kierowcę przyłapanego na stosowaniu manipulacji.

Przedstawione zmiany to tylko wstępnie wybrane najważniejsze punkty z projektu, który liczy 33 strony oraz do którego zostało sporządzone 27- stronicowe uzasadnienie.

 

Kiedy zmiany wejdą w życie?

 

Dokładny termin wejścia w życie zmian nie został jeszcze określony, ale można się spodziewać, że większość zmian powinna być wprowadzona już w lutym 2022 roku. To od tej daty zaczną obowiązywać kolejne zapisy Pakietu Mobilności.

Trzy organizacje: Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Związek Pracodawców Transportu i Logistyka Polska zapowiedziały, że będą walczyć o dobro polskich firm.

Nie mniej jednak na ten moment, z uwagi na wcześniejsze doświadczenia, nie nastawiają się na pozytywne rozwiązanie tej kwestii.

WAŻNE linki: 

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Zobacz film na YouTube

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=27157603&v=0"></script></div>

Kup nagranie z webinaru – Jak przygotować się do kontroli PIP i ITD na przykładzie programu 4Trans